Het college van toezicht is een onafhankelijk orgaan van de Nederlandse orde van advocaten

Persberichten en nieuws

Nieuws

7 maart 2019 – College van toezicht publiceert Werkplan 2019

In zijn jaarlijkse werkplan benoemt het college de toezichtthema’s waaraan hij in het komende jaar specifiek aandacht wil besteden. In het Werkplan 2019 schetst het college enkele risico’s en ontwikkelingen die hij signaleert, zowel in het toezicht door de dekens als in en om de advocatuur. Daarnaast is het college zich ook bewust van de ontwikkelingen dichter bij huis, bij hemzelf. De afgelopen jaren is ervaring opgedaan met het per 2015 ingevoerde toezichtmodel en de rollen van de actoren daarin. Het college van toezicht wil komend jaar ook kijken naar zijn eigen rol: hoe hij de normen uit het recent vastgestelde Toezichtkader toetst, hoe hij waar nodig handhavend optreedt, en hoe hij zelf verantwoording aflegt.

Dit leidt tot de keuze van de volgende toezichtthema’s voor 2019:

  1. opstellen van een handhavingskader
  2. verantwoording
  3. uitvoering van wat in 2018 in gang is gezet.

Dat laatste punt ziet op ontwikkelingen in het risico-gestuurd toezicht, financieel toezicht, toezicht op naleving van de Wwft en de organisatie en ondersteuning van de dekens.

Eerdere nieuws- en persberichten

31 januari 2019 – College van toezicht constateert vooruitgang bij het toezicht van dekens

Het college van toezicht van de Nederlandse orde van advocaten constateert in zijn Jaarverslag 2018 dat het toezicht door de dekens stappen vooruit heeft gemaakt. Er is op veel terreinen beleid tot stand gekomen, zoals bijvoorbeeld voor risico-gestuurd toezicht. Besluitvorming in het dekenberaad neemt echter nog vaak veel tijd in beslag. Het college blijft daarom de dekens aansporen tot slagvaardig optreden en versterking van de onderlinge samenwerking, en om uitvoering te geven aan geformuleerd beleid.

In het Jaarverslag 2018 blikken de kroonleden Jan de Wit en Andrée van Es en oud-algemeen deken Bart van Tongeren terug op vier jaar ervaring met het in 2015 ingevoerde toezichtsysteem. Doel van het toezicht via de lokale dekens in de arrondissementen is het borgen van de kwaliteit en integriteit van de advocatuur. Daartoe zijn belangrijke stappen gezet. Zo valt waar te nemen dat bij de klachtbehandeling de dekens alert reageren, vaker gebruik maken van het dekenbezwaar en consequenter een dekenstandpunt formuleren.

Het jaarverslag gaat nader in op het financiële toezicht, het toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), de ondersteuning van de dekens en de omgang met recidive.

Voor het college is van belang dat de verantwoording van de dekens meer aandacht besteedt aan wat zij hebben gedaan, aan de effecten van het toezicht en aan relevante ontwikkelingen voor de advocatuur. De huidige jaarverslagen van de lokale orden bieden inzicht in de wijze waarop het toezicht wordt uitgeoefend, maar weinig inzicht in de aard en de ernst van normschendingen en de effecten van het toezicht.

Het college heeft de normen voor het toezicht en de klachtbehandeling nader ingevuld in een Toezichtkader. Dat is vastgesteld als onderdeel van de Algemene beleidsregel toezicht en klachtbehandeling van het college. Daarmee treedt een volgende fase van ontwikkeling in. Het college zal komend jaar een aanpak uitwerken om de normering in het Toezichtkader meer systematisch en voorspelbaar te toetsen. Die aanpak – van normering via monitoring tot handhaving en verantwoording – beoogt voor zover mogelijk de volle breedte van de effectiviteit van het toezicht te omvatten.

13 december 2018 – Jeroen Kremers benoemd tot lid college van toezicht De heer dr. J.J.M. (Jeroen) Kremers is bij koninklijk besluit benoemd tot lid van het college van toezicht. Hij volgt per 1 januari 2019 Jan de Wit op, wiens benoeming op die datum afloopt. 

Jeroen Kremers is tevens voorzitter van de raad van commissarissen van Robeco, voorzitter van de raad van commissarissen van Uber Payments B.V. en lid van de raad van commissarissen van de Nederlandsche Spoorwegen Groep N.V. Daarnaast is hij onder meer lid van de commissie kapitaalmarkt Autoriteit Financiële Markten.
Kremers is als topambtenaar bij het ministerie van Financiën (1997-2003) nauw betrokken geweest bij de organisatie van het toezicht op de financiële markten. Daarna werkte hij als bewindvoerder bij het IMF (2003-2007) en was hij Corporate Executive Vice President en lid raad van bestuur bij ABN Amro (2007-2010). Hij was vice-voorzitter raad van bestuur bij de Royal Bank of Scotland N.V. (2010-2014). 

22 maart 2018 – College van toezicht advocatuur publiceert jaarverslag 2017 

In 2017 hebben de dekens zichtbare verbetering bereikt, met name bij het financieel toezicht en het toezicht op de omgang met derdengelden. Ten aanzien van de ondersteuning van de dekens heeft het college erop aangedrongen dat de dekens bedenken hoe zij hun organisatie het beste kunnen inrichten, structureel kunnen samenwerken en effectiever kunnen werken. Dat is nodig om aan de eisen van de huidige taken en de komende taakverzwaring te kunnen voldoen. Dat schrijft het college van toezicht van de Nederlandse orde van advocaten in zijn jaarverslag over 2017.

Het financieel toezicht is verbeterd doordat alle dekens sinds medio 2017 bij alle kantoorbezoeken de unit Financieel toezicht advocatuur inschakelen voor de beoordeling van de financiële positie van de kantoren en de controle op de derdengeldrekening. Dat waarborgt een uniforme beoordeling. Ook hebben de dekens pilots gehouden met het opvragen van de financiële kengetallen van alle advocatenkantoren in een arrondissement. Daarmee hebben ze een structurele en consistente werkwijze ontwikkeld om in een vroeg stadium mogelijke problemen in de financiële huishouding bij advocatenkantoren te onderkennen.

Het college constateert dat het toezicht op de advocatuur in de afgelopen jaren steeds intensiever is geworden, onder meer doordat de dekens kantoorbezoeken afleggen en het toezicht op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) erbij hebben gekregen. Daardoor is het werk voor de dekens en de ondersteunende bureaus van de lokale orden van advocaten sterk toegenomen. Ook in 2018 zullen de dekens er taken bij krijgen, mede door een aanscherping van de Wwft. Het college maakt zich zorgen dat de capaciteit en kwaliteit van de bureaus onvoldoende in de pas loopt met de eisen die de huidige taken en de komende taakverzwaring aan de dekens stellen. Daarom drong het college er bij de dekens op aan dat zij bedenken hoe zij hun organisatie het beste kunnen inrichten, structureel kunnen samenwerken en effectiever kunnen werken, en daar uitvoering aan geven.

Het college constateert dat de dekens druk bezig zijn om een eenduidig beeld te krijgen van wat risico-gestuurd toezicht inhoudt en om daar een concrete en gestructureerde invulling aan te geven. Om het proces te versnellen heeft het college besloten om de dekens een handreiking te bieden voor de ontwikkeling van een gestructureerd risico-gestuurd toezicht.

Bij de klachtbehandeling constateert het college dat de dekens verschillend omgaan met de wijze waarop zij aan de klager een advies of visie geven over de ontvankelijkheid of gegrondheid van de klacht. Het college vindt het wenselijk dat de dekens een uniforme werkwijze afspreken en heeft de dekens aanbevolen om dit ter afstemming op de agenda te zetten van overleg met de tuchtrechters.

Meer informatie over de werkzaamheden van het college en zijn bevindingen vindt u in het Jaarverslag 2017.

9 februari 2017 – Toezicht advocatuur: zichtbare verbetering; extra inspanningen blijven nodig

In 2016 hebben de dekens zichtbare stappen gezet in de verbetering van het toezicht. Wel blijven op een aantal terreinen nog extra inspanningen nodig, zoals bij het risico-gestuurd toezicht en het financieel toezicht. Dat schrijft het college van toezicht van de Nederlandse orde van advocaten in zijn Jaarverslag 2016. Gelet op deze bevindingen zal het college zich in 2017 met name richten op het risico-gestuurd toezicht en financieel toezicht. In zijn Werkplan 2017 zet het college uiteen op welke toezichtthema’s hij zich daarnaast gaat richten, zoals het toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de verdere professionalisering van de taakuitoefening van de dekens.

Het college ziet bijvoorbeeld verbeteringen in de mate waarin de dekens signalen van ketenpartners verkrijgen en dekenbezwaren (ambtshalve klachten) indienen tegen advocaten, en in de wijze waarop de dekens verantwoording afleggen in hun jaarverslagen.

Bij het risico-gestuurde toezicht is de beoogde gestructureerde aanpak nog onvoldoende van de grond gekomen. Zo zijn de risico’s nog niet in alle arrondissementen voldoende geïnventariseerd en zijn er nog geen risicoprofielen opgesteld. Het vergt een extra inspanning van de dekens om dat alsnog te realiseren.

Verder constateert het college dat de dekens het financieel toezicht op verschillende wijze uitvoeren. Mede daardoor is er te weinig een structurele aanpak met objectieve en uniforme criteria zichtbaar. Het college beveelt de dekens aan om meer gebruik maken van de expertise van de unit Financieel toezicht advocatuur. In 2016 is een pilot uitgevoerd met het opvragen van financiële kengetallen van alle advocatenkantoren in één arrondissement. De uitkomsten daarvan zijn nog niet bekend. Voor 2017 wil het college dat de dekens op basis van deze pilot een effectieve methode ontwikkelen om vroegtijdig een structureel overzicht te krijgen van eventuele financiële problemen bij advocaten. “Het doel is dat de dekens daarmee de continuïteit van de dienstverlening van advocaten kunnen bewaken en de risico’s door aantasting van de (financiële) integriteit van advocaten kunnen voorkomen of beperken”, aldus voorzitter Bart van Tongeren. “Dat is in het belang van rechtzoekenden”.

15 september 2016 – Publicatie tussentijds verslag 2016

Het college van toezicht van de Nederlandse orde van advocaten deed op 15 september 2016 tussentijds verslag van zijn werkzaamheden en enkele bevindingen uit de eerste helft van dit jaar. Tijdens bezoeken aan de 11 lokale dekens heeft het college gesproken over het door hen uitgeoefende toezicht en de klachtbehandeling aan de hand van een uniforme vragenlijst. Ook sprak het college met andere betrokken partijen. Het verslag noemt enkele punten die het college van toezicht zijn opgevallen. Zo bezoeken de dekens jaarlijks minimaal 10% van de kantoren in hun arrondissement. Dat is bedoeld als proactief toezicht. Als onderdeel van deze 10% bezoeken de dekens in verschillende mate ook kantoren van advocaten over wie zij een signaal hebben ontvangen dat er iets niet in orde zou zijn. Het college constateert dat daardoor minder ruimte overblijft voor preventief toezicht. Daarom vindt het college het wenselijk dat bezoeken naar aanleiding van een signaal over een advocaat bovenop deze 10% komen. Verder meent het college dat de dekens zich meer moeten inzetten om advocaten bewuster te maken van hun verplichtingen op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De dekens moeten kritisch blijven bij hun toezicht op de naleving van deze wet. Verder is het voor de uitvoering van al hun taken van belang dat de dekens voldoende tijd aan het dekenaat kunnen besteden en over voldoende ondersteuning beschikken.

29 juni 2016 – Nieuw lid college van toezicht per 1 januari 2017

Mevrouw drs. A.Ch. (Andrée) van Es is bij koninklijk besluit benoemd tot lid van het college van toezicht met ingang van 1 januari 2017.  Zij volgt de heer mr. R.J. (Rein Jan) Hoekstra op, wiens benoeming op die datum afloopt.Van Es is oud-Kamerlid en voormalig wethouder van Amsterdam. Na haar vertrek uit de Tweede Kamer was ze onder meer werkzaam bij de VPRO-radio, ‘De Balie’, voorzitter van GGZ Nederland en directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Sinds 2014 is zij voorzitter van de Nationale UNESCO Commissie en toezichthouder bij het UMCG en de Forensische Zorgspecialisten.

4 februari 2016 – College van toezicht advocatuur publiceert jaarverslag 2015 en werkplan 2016

Het college van toezicht van de Nederlandse orde van advocaten brengt vandaag zowel zijn jaarverslag 2015 uit als zijn werkplan voor 2016. Afgelopen jaar heeft het college in het kader van zijn systeemtoezicht een eerste beeld verkregen van het toezicht en de klachtbehandeling door de elf lokale dekens.

Het college constateert dat de ondersteuning van de dekens door de uitbreiding van hun toezichttaken meer capaciteit en specialistische kennis vergt. Volgens het college kunnen de dekens die ondersteuning efficiënter organiseren door meer samen te werken en gebruik te maken van gedeelde expertise.

Vanwege kwaliteits- en integriteitsrisico’s vindt het college het van belang dat de dekens meer structureel overzicht krijgen van de financiële huishouding van advocatenkantoren. Daarvoor starten de dekens in 2016 een pilot met het opvragen van financiële kengetallen van kantoren.

Verder mist het college eenduidige criteria voor het indienen van een dekenbezwaar. “Dekens dienen vaker een dekenbezwaar in te dienen als er sprake is van een ernstige situatie, zoals bijvoorbeeld vermeend frauduleus handelen, of van herhaling”, aldus voorzitter Bart van Tongeren. Ook wil het CvT dat de dekens op een meer uniforme wijze verantwoording afleggen over het toezicht en de klachtbehandeling. Van Tongeren: “Een goede registratie is geen doel op zich, maar een voorwaarde om inzicht te geven in het toezicht. Dat bevordert de consistentie ervan en vergroot de zichtbaarheid van het werk van de dekens.”

Voor 2016 zijn dit ook aandachtspunten voor het college. Daarnaast kiest het college als toezichtthema’s de nadere uitwerking van het risico-gestuurde toezicht, de controle op de naleving van de Wwft, de verkrijging van signalen van ketenpartners en de wijze waarop de dekens klachten behandelen.

7 september 2015  – College van toezicht advocatuur publiceert tussentijds verslag   

Het college van toezicht van de Nederlandse orde van advocaten brengt vandaag [7 september 2015] een tussentijds verslag uit. De eerste helft van dit jaar heeft in het teken gestaan van verkenning en het verkrijgen van een beeld van het toezicht en de klachtbehandeling door de lokale dekens, het zogeheten systeemtoezicht. “Niet alleen het college is nieuw, ook de dekens kregen er op 1 januari nieuwe taken bij, zoals de bevoegdheid om een bestuurlijke boete op te leggen”, aldus collegelid Rein Jan Hoekstra. “Het is daarom te vroeg om nu al conclusies te trekken over het toezicht door de lokale dekens.”

Wel beschrijft het verslag enkele punten die het college van toezicht zijn opgevallen, en waaraan het college specifiek aandacht zal geven in de rest van het jaar. Dat gaat bijvoorbeeld over een verdere harmonisering van de (cijfermatige) verantwoording door de dekens.

Daarnaast heeft het college een beleidsregel vastgesteld met algemene normen voor het toezicht en de klachtbehandeling, zoals consistentie en effectiviteit. Het college sluit in de beleidsregel tevens aan bij het bestaande beleid van de dekens, dat onder meer ziet op procedures voor de klachtbehandeling en de uitvoering van bezoeken aan advocatenkantoren.