Het college van toezicht is een onafhankelijk orgaan van de Nederlandse orde van advocaten

Persberichten en nieuws

16 april 2024 – Nicole Edelenbos kroonlid College van Toezicht Advocatuur

Mevrouw mr. N.M. Edelenbos is bij koninklijk besluit per 8 april 2024 benoemd tot kroonlid van het College van Toezicht Advocatuur (CvT). Zij volgt Roelie van Wijk op, aan wie per 1 april jl. ontslag is verleend.

Nicole Edelenbos is vanwege haar werkzaamheden als (voormalig) advocaat, adviseur en bestuurder bekend met de advocatuur. Sinds 2014 heeft Nicole haar eigen onderneming en adviseert zij toezichthouders en bestuurders op het gebied van governance, management en organisatie. Nicole draagt daarnaast in belangrijke mate bij aan de versterking van de positie van vrouwelijke leiders via haar leiderschapsprogramma’s en is zij o.a. toezichthouder voor de gemeente Enschede bij FC Twente.

Kroonlid en fungerend voorzitter van het CvT Aart Jan de Geus: “Wij zijn verheugd dat met Nicole een ervaren bestuurder en toezichthouder met kennis van de advocatuur tot onze geledingen toetreedt. Het systeemtoezicht op de advocatuur is een belangrijk element in onze rechtsstaat, inclusief de blik van buiten. Haar ruime kennis en ervaring, opgedaan in diverse bestuurlijke rollen, is ook van grote waarde in de door de minister beoogde transitie naar een nieuwe Onafhankelijke Toezichthouder op de Advocatuur.”

Nicole Edelenbos studeerde Rechten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, Philosophy of Law and Governance aan de VU en thans Philosophy of mind and psychology aan Tilburg University.

Het college bedankt Roelie van Wijk voor haar bijdrage en inzet als kroonlid van het college.

Over het College van Toezicht Advocatuur

Het College van Toezicht Advocatuur ziet toe op het functioneren van het toezicht op advocaten en de klachtenbehandeling door de lokale dekens. Het CvT bestaat uit drie leden; de deken van de Algemene Raad van de NOvA en twee kroonleden (niet-advocaten) die worden benoemd bij koninklijk besluit, op voordracht van de minister van Rechtsbescherming. Het CvT is onafhankelijk gepositioneerd binnen de NOvA, onder meer door een eigen begroting en een eigen secretariaat.

—————————————————————

Voor meer informatie: Marjolein Zaal, 06 57022762 e-mail: marjolein.zaal@sprenkelsenverschuren.nl

 

28 maart 2024 – college van toezicht advocatuur publiceert 8e voortgangsrapportage

In de voortgangsrapportages rapporteert het college over de verbeteringen in het toezicht op de advocatuur. In deze achtste rapportage schetst het college de huidige werking van het toezicht en de klachtbehandeling. Ook kijkt het college terug op gesprekken met stakeholders. Daarna blikt het college vooruit naar de dekenbezoekronde in 2024: welke thema’s staan centraal?

Effectiviteit toezicht en klachtenbehandeling dekens

Jaarlijks bezoekt het college alle lokale dekens tijdens de dekenbezoekronde. Zo vormt het college een beeld over de werking van het toezicht op advocaten en de behandeling van klachten over advocaten. Het college besteedt in de dekenbezoekronde 2024 extra aandacht aan de effectiviteit van het toezicht en de effectiviteit van de klachtbehandeling door de dekens.

Gesprekken stakeholders en dekenbezoekronde

In het najaar 2023 voerde het college gesprekken met andere toezichthouders en stakeholders, zoals FIU-Nederland (Finance Intelligence Unit), het Bureau Financieel Toezicht, en de Nationale Ombudsman. In deze gesprekken ontving het college informatie, inzichten en signalen over de advocatuur of het toezicht en de klachtbehandeling in andere sectoren.

Toezichtkader

In het Toezichtkader worden de criteria voor het systeemtoezicht van het college uitgewerkt: zichtbaar, onafhankelijk, effectief, professioneel en consistent. Het college heeft het Toezichtkader geactualiseerd, zodat dit de huidige praktijk weergeeft. Het nieuwe Toezichtkader treedt in werking op 1 april 2024.

Nieuwe wetgeving / ontwikkelingen

Per 1 maart 2024 is de Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki) in werking getreden. Deze wet zal ook gaan gelden voor advocaten die incassodiensten verrichten. Ook wordt gewerkt aan modernisering van het Nederlandse sanctiestelsel, waaronder het voornemen het toezicht op de Sanctiewet uit te breiden naar advocaten. Bij de invulling van de wetgeving zal ook het toezicht daarop geregeld worden.

Ontwikkelingen college

Het college bestaat uit twee Kroonleden en de algemeen deken. Per 1 april 2024 is op eigen verzoek ontslag verleend aan Kroonlid mevrouw Van Wijk-Russchen. De minister voorziet in deze vacature. Het college wordt ondersteund door een secretariaat. Begin 2024 heeft het college de overgang gemaakt van flexibele naar vaste medewerkers.

Over het college van toezicht

Het college van toezicht advocatuur ziet toe op het functioneren van het toezicht op advocaten en de klachtenbehandeling door de lokale dekens. Het college bestaat uit drie leden; de deken van de Algemene Raad van de NOvA en twee kroonleden (niet-advocaten) die worden benoemd bij koninklijk besluit, op voordracht van de minister van Rechtsbescherming. Het college is onafhankelijk gepositioneerd binnen de NOvA, onder meer door een eigen begroting en een eigen secretariaat.

—————————————————

Voor meer informatie: Marjolein Zaal, 06 57022762. E-mail: marjolein.zaal@sprenkels.nl

***

12 maart 2024 – college van toezicht advocatuur actualiseert Toezichtkader

Het college van toezicht advocatuur (hierna het college) heeft zijn Toezichtkader op een aantal punten verduidelijkt. De aanpassingen in het Toezichtkader gaan over de systeemtoezichttaak van het college en de onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid bij toezicht en klachtbehandeling door de dekens. De wijziging van het Toezichtkader  is op 12 maart 2024 gepubliceerd in de Staatscourant en treedt op 1 april 2024 in werking.

Systeemtoezichthouder

De dekens van de elf lokale orden van advocaten zijn belast met en verantwoordelijk voor het toezicht op advocaten en de behandeling van klachten over advocaten. Het college heeft de wettelijke taak toe te zien op de werking van het toezicht en de klachtbehandeling door deze dekens en toetst het handelen van de dekens aan de normen zichtbaar, onafhankelijk, effectief, professioneel en consistent. In het Toezichtkader wordt een nadere invulling gegeven aan deze normen en verduidelijkt dat de toetsing hieraan door het college plaatsvindt vanuit het perspectief van systeemtoezichthouder.

Onafhankelijkheid

De lokale dekens komen voort uit de beroepsgroep en zijn in de lokale orde verantwoordelijk voor het toezicht op en de behandeling van klachten over advocaten. Dit stelt hoge eisen aan hun onafhankelijkheid. Het Toezichtkader versterkt deze onafhankelijke positie van de deken door te verduidelijken dat voor de ondersteuning van de lokale deken bij feitelijke toezichtwerkzaamheden medewerkers van de bureaus van de orden van advocaten worden ingezet en niet leden van de raden van de lokale orde. Deze laatsten hebben geen rol in het toezicht op advocaten. Bij de behandeling van een concrete klacht kan wel van hun expertise gebruik worden gemaakt. De deken blijft echter steeds verantwoordelijk.

Soms is het nodig de behandeling van een klacht te verwijzen naar een andere deken of een andere deken bij het toezicht te betrekken. Bijvoorbeeld omdat de klacht of het toezicht de deken zelf raakt en deze daarmee de klacht niet onafhankelijk kan beoordelen. Het Toezichtkader legt deze mogelijkheid vast, maar bepaalt dat de verwijzende deken ook dan steeds verantwoordelijk blijft.

Over het college van toezicht

Het college van toezicht advocatuur ziet toe op het functioneren van het toezicht op advocaten en de klachtenbehandeling door de lokale dekens. Het college bestaat uit drie leden; de deken van de Algemene Raad van de NOvA en twee kroonleden (niet-advocaten) die worden benoemd bij koninklijk besluit, op voordracht van de minister van Rechtsbescherming. Het college is onafhankelijk gepositioneerd binnen de NOvA, onder meer door een eigen begroting en een eigen secretariaat.

_______________________________________________________________________

Voor meer informatie: Marjolein Zaal, 06 57022762. E-mail: marjolein.zaal@sprenkels.nl

***

7 maart 2024 – jaarverslag 2023

Het college van toezicht heeft zich in 2023 als systeemtoezichthouder ingespannen voor goed toezicht op de advocatuur en de verdere professionalisering daarvan. Dat schrijft het college van toezicht in zijn Jaarverslag 2023.

In 2023 stond goed toezicht door de dekens op de advocatuur opnieuw centraal in de werkzaamheden van het college. Allereerst in de jaarlijkse bezoekronde, waarbij het college alle dekens heeft bezocht. Na alle bezoeken heeft het college algemene bevindingen en aanbevelingen geformuleerd om het toezicht en de klachtbehandeling verder te professionaliseren, uniformeren en versterken. Deze zijn besproken met het dekenberaad en de opvolging daarvan komt aan bod in de bezoekronde en het overleg met het dekenberaad in 2024. Over de werkzaamheden publiceerde het college in 2023 drie voortgangsrapportages.

Samenstelling college van toezicht

In 2023 bestond het college uit Robert Crince le Roy (algemeen deken), Roelie van Wijk-Russchen (kroonlid) en Aart Jan de Geus (kroonlid).

_______________________________________________________________________

Voor meer informatie: Marjolein Zaal, 06-57022762. E-mail: marjolein.zaal@sprenkels.nl

***

5 maart 2024 – Alain Ancery en Dagmar Kusters naar college van toezicht advocatuur

Dr. Alain Ancery gaat per 1 maart a.s. aan de slag als secretaris-directeur bij het college van toezicht advocatuur. Drs. Dagmar Kusters is per 1 februari aangesteld als secretaris bij het college. Met de komst van Alain en Dagmar is het Bureau van het college weer volledig op sterkte.

Alain Ancery was werkzaam als corporate secretary van de corporate boards van ING en heeft als jurist ruime ervaring in de financiële sector. Eerder was hij (universitair) docent privaatrecht aan de Universiteit Leiden en de Rijksuniversiteit Groningen en gerechtsauditeur bij het Wetenschappelijk Bureau van de Hoge Raad. Ook publiceert hij regelmatig in juridische tijdschriften. Alain promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen in het Nederlands Recht, met als specialisatie privaatrecht en strafrecht. Hij volgt Selma Smit-Bos op, die de functie van secretaris-directeur tot 1 januari jl. op ad interim basis heeft vervuld.

Dagmar Kusters was Programmasecretaris Herstel Toeslagen bij het ministerie van Financiën en daarvoor bestuurssecretaris en -adviseur op verschillende ministeries. Ook werkte Dagmar voor de Europese Organisatie voor de Veiligheid van de luchtvaart, met als standplaats Brussel. Dagmar heeft Internationaal en Europees recht aan de Universiteit Leiden gestudeerd. Ze neemt o.a. de taken van  Marco Mulleneers over, die de functie tot 1 februari jl. op ad interim basis heeft vervuld.

Het college bedankt Selma en Marco voor hun waardevolle bijdrage aan het toezicht op de advocatuur en heet Alain en Dagmar van harte welkom.

6 februari 2024 – College van toezicht publiceert werkplan 2024

In het werkplan 2024 beschrijft het college van toezicht advocatuur het toezichtprogramma voor 2024 en de acties die het college dit jaar wil uitvoeren.

Bezoekronde dekens
In zijn rol als systeemtoezichthouder bezoekt het college in 2024 alle lokale dekens. Het college bespreekt vervolgens de bevindingen en aanbevelingen die het college uit de bezoekronde afleidt met de dekens. Thema’s hierbij zijn: zichtbaar, onafhankelijk, effectief, professioneel en consistent. De bezoekronde behoort tot de kernactiviteiten van het college, net als het periodieke overleg met het dekenberaad.

In de bezoekronde 2024 besteedt het college extra aandacht aan de effectiviteit van het dekenale toezicht en de klachtenbehandeling, en het jaarplan van het dekenberaad. Daarnaast worden dilemma’s besproken die de dekens in het afgelopen jaar hebben ervaren.

Overleg dekenberaad
Om bij te dragen aan uniform en professioneel toezicht op de advocatuur heeft het college periodiek overleg met het dekenberaad. In 2024 zal het college vier keer een overleg hebben met het dagelijks bestuur van het dekenberaad en twee keer met het voltallig dekenberaad.

Nieuw toezichtmodel
De minister voor Rechtsbescherming werkt aan een wetsvoorstel dat leidt tot aanpassing van de Advocatenwet. In de plannen van de minister verschuift het toezicht op de lokale dekens naar een nieuw op te richten Onafhankelijke Toezichthouder Advocatuur (OTA). Het college krijgt een andere rol en zal worden gevormd door drie door de Kroon benoemde leden. Het college volgt de ontwikkelingen en draagt waar nodig of gewenst bij aan het publieke debat over het nieuwe toezichtmodel.

Nieuwe wetgeving
In 2024 treedt de Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki) in werking. Deze nieuwe wet bevat regels over de uitvoering van buitengerechtelijke incassowerkzaamheden en gaat ook gelden voor advocaten die incassodiensten verrichten. Het college beraadt zich erop hoe het de nieuwe wet gaat betrekken in het systeemtoezicht.
De minister van Buitenlandse zaken werkt aan modernisering van het Nederlandse sanctiestelsel. Hierbij wordt onder andere gekeken naar uitbreiding van de Sanctiewet voor advocaten. Hoe het toezicht hierop wordt ingericht zal naar verwachting blijken uit het nog te publiceren wetsvoorstel.

Verantwoording
Het college rapporteert in het jaarverslag en de periodieke voortgangsrapportages over de voortgang van de activiteiten en de werking van het toezicht, en bespreekt deze met de minister voor Rechtsbescherming.

___________________________________________________________________________

Voor meer informatie: Marjolein Zaal, 06 57022762. E-mail: marjolein.zaal@sprenkels.nl

****

21 november 2023 – College van toezicht publiceert zevende voortgangsrapportage versterking toezicht advocatuur

Zevende voortgangsrapportage over de versterking van het toezicht op de advocatuur

In de zevende voortgangsrapportage rapporteert het college over de verbeteringen in het toezicht op de advocatuur. In deze rapportage schetst het college de huidige werking van het toezicht en de klachtbehandeling. Ook doet het college verslag van de bevindingen en de aanbevelingen naar aanleiding van de meest recente dekenbezoekronde. Daarnaast besteedt het college aandacht aan actuele ontwikkelingen rondom het toezicht en de organisatie daarvan.

Aanbevelingen en bevindingen college

In de periode juni-juli 2023 zijn alle elf dekens door het college bezocht. Na deze ronde zijn een reeks van aanbevelingen opgesteld, met als doel het toezicht en de klachtbehandeling door de dekens verder te professionaliseren, uniformeren en te versterken. Deze aanbevelingen zijn op 25 oktober 2023 besproken met het dekenberaad. Enkele van de aanbevelingen zijn:

 • De dekens houden toezicht op de advocatenkantoren in het eigen arrondissement. Eén van de aanbevelingen betreft de selectie van de kantoren bij de uitoefening van dit toezicht. De dekens zien graag een versterking van risicosturing, om zo tot een slimmere kantorenselectie te komen. Ook willen de dekens een uniforme aanpak en werkwijze bij de kantoorbezoeken. Het college onderschrijft deze wensen en adviseert de dekens om dit concreet te maken en te implementeren.
 • Per 1 januari 2023 worden onderzoeken met betrekking tot de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme), derdengelden en contante betalingen uitgevoerd door de unit Financieel Toezicht Advocatuur (unit FTA). De unit FTA is hiermee belast gezien de specifieke expertise die nodig is voor dit soort onderzoeken. Het college heeft van enkele dekens de wens gehoord om de inzet van de unit FTA te versterken. Verder is gebleken dat verwachtingen van dekens over (de inhoud van) een onderzoeksrapport van de unit FTA uiteen lopen. Het college heeft de aanbeveling gedaan om dit te uniformeren,
 • Naar aanleiding van de dekenbezoekronde in 2022 deed het college de aanbeveling in samenwerking met de NOvA een duidelijke definitie van het begrip ’integriteit’ te formuleren en te bepalen wat de rol van de dekens als toezichthouders hierbij is. Dit is door de dekens en de NOvA opgepakt; het college dringt er op aan de gemaakte plannen te implementeren.
 • In 2024 treedt in vier arrondissementen een nieuwe deken aan. Op dit moment bestaat er geen uniform inwerkprogramma of een basistraining voor nieuwe dekens. Het college beveelt aan een ‘protocol inkomend deken’ te ontwikkelen, om zo nieuwe dekens een goede start te geven bij hun verantwoordelijke taak.

Ontwikkelingen organisatie college

In juni 2023 heeft de minister voor Rechtsbescherming in een brief aan de Tweede Kamer zijn visie gegeven op de versterking van het toezicht op de advocatuur. Het college waardeert de visie in grote lijnen als positief. Wel heeft het college erop gewezen dat de transitiefase de nodige aandacht vraagt. Nu duidelijk is dat in de nieuwe constellatie een college van toezicht blijft bestaan, overweegt het huidige college de bezetting van het secretariaat te versterken door medewerkers in vaste dienst te nemen in plaats van op interim basis.

****

Roelie van Wijk stopt per 1 april 2024 als kroonlid van het college van toezicht advocatuur

Roelie van Wijk stopt over een half jaar als kroonlid van het college van toezicht advocatuur. Mevrouw van Wijk heeft op eigen verzoek minister Weerwind voor Rechtsbescherming gevraagd haar voor te dragen voor ontslag. Mevrouw van Wijk is sinds 1 januari 2022 kroonlid van het CvT en sinds oktober 2022 ook fungerend voorzitter van het CvT.

Tot 1 april 2024 blijft mevrouw van Wijk in functie als kroonlid en fungerend voorzitter. In de periode tot 1 april zal zij zich voornamelijk bezig houden met de reguliere activiteiten zoals het opstellen van de zevende voortgangsrapportage en het jaarverslag 2023. Ook blijft ze tot die tijd betrokken bij de overgang naar het nieuwe toezichtsmodel en de voorgenomen vorming van de Onafhankelijk Toezichthouder Advocatuur.

Het college is Roelie zeer erkentelijk voor al het werk dat ze in de afgelopen jaren heeft verzet. Naast haar inhoudelijke taken als systeemtoezichthouder heeft ze zich ook ingespannen om het toezicht op de advocatuur te versterken. Zowel binnen de advocatuur als daarbuiten in de publieke discussie.

De wervingsprocedure voor een nieuw te benoemen kroonlid zal tijdig worden gestart.

Voor meer informatie: Marjolein Zaal, 06 57022762. E-mail: marjolein.zaal@sprenkels.nl

****

30 juni 2023 – Reactie van de Kroonleden van het College van Toezicht Advocatuur op de Kamerbrief van Minister Weerwind over de nadere invulling van het toezicht op de advocatuur

TRANSITIE NAAR NIEUW STELSEL TOEZICHT VRAAGT ZORGVULDIGE AANDACHT

De Kroonleden van het College van Toezicht Advocatuur (CvT) waarderen de visie van de Minister voor Rechtsbescherming op de Versterking van het Toezicht op de Advocatuur in grote lijnen als positief en overeenkomstig hun aanbevelingen. Wel wijzen zij erop dat de transitiefase de nodige aandacht vraagt. Kroonlid en fungerend CvT-voorzitter Roelie van Wijk: “De veranderende rol van de dekens en het CvT vraagt enerzijds om anticipatie en inbedding, anderzijds moet ook in de transitiefase het toezicht binnen de huidige kaders goed worden uitgevoerd, met de uitdagingen die vandaag de dag al gelden. Dat vraagt een gezamenlijke inspanning van alle betrokkenen.”

De CvT-kroonleden steunen de keuze van de Minister voor een nieuwe Onafhankelijk Toezichthouder Advocatuur (OTA) waarvan het bestuur bestaat uit een diverse mix van (voormalig) advocaten en niet-advocaten, die benoemd worden door de Algemene Raad van de NOvA op bindende voordracht van een externe benoemingadviescommissie. De onafhankelijkheid van de OTA wordt verder nog onderstreept door de zelfstandige keuze voor en aansturing van o.a. vestigingsplaats, personeel en financiën. Tevens waarderen de CvT-kroonleden het dat de OTA-begroting en jaarrekening goedkeuring behoeven van buitenstaanders, in casu het CvT in zijn nieuwe vorm. Ook de keuze voor één centraal meldpunt voor het indienen van klachten draagt bij aan de eenduidigheid en helderheid voor burgers en bedrijven en aldus aan de gewenste versterking van het toezicht op de advocatuur. Een zorgvuldige lokale inbedding blijft uiteraard wel van groot belang.

Het CvT blijft in de visie van de Minister bestaan, zij het met een gewijzigde taak- en samenstelling. Deze “blik van buiten” op het functioneren van de OTA, inclusief bevoegdheid tot het goedkeuren van toezichtsbegroting en jaarrekening, achten de CvT-Kroonleden in de nieuwe constellatie verstandig en goed werkbaar.

Voor meer informatie: Marjolein Zaal, 06 57022762. E-mail: marjolein.zaal@sprenkels.nl

****

4 april 2023 – Brief van het college van toezicht advocatuur aan de minister voor Rechts-bescherming over de versterking van het toezicht op de advocatuur

In deze fase van beleidsvorming over de versterking van het toezicht op de advocatuur gaat het college nader in op de “blik van buiten”. In de brief van 4 april 2023 aan de minister voor Rechtsbescherming geven de kroonleden van het college hun visie op de “blik van buiten” met daarnaast enkele opmerkingen over de samenstelling en inbedding van de Landelijke Toezichtautoriteit Advocatuur (LTA) en de lokale inbedding van het toezicht en de transitiefase.

3 april 2023 – College van toezicht publiceert Jaarverslag 2022

Het college van toezicht heeft zich in 2022 als systeemtoezichthouder ingespannen voor goed toezicht op advocaten en advocatenkantoren en de verdere professionalisering daarvan. Dat schrijft het college van toezicht in zijn Jaarverslag van 2022.

In 2022 stond versterking van het toezicht op de advocatuur opnieuw centraal in de werkzaam-heden van het college. Allereerst in de jaarlijkse bezoekronde, waarbij het college alle dekens heeft bezocht. Na alle bezoeken heeft het college algemene bevindingen en aanbevelingen geformuleerd om het toezicht en de klachtbehandeling verder te professionaliseren, uniformeren en versterken. Deze zijn besproken met het dekenberaad en de opvolging daarvan komt aan bod in de bezoekronde en het overleg met het dekenberaad in 2023. Daarnaast stond versterking van het op de advocatuur centraal in de twee voortgangsrapportages die het college publiceerde in juni en oktober 2022.

Samenstelling college van toezicht

In 2022 bestond het college uit Robert Crince le Roy (algemeen deken), Roelie van Wijk-Russchen (kroonlid) en Jeroen Kremers (kroonlid, tot 29 oktober 2022). Op 1 januari 2023 is Jeroen Kremers opgevolgd door Aart Jan de Geus.

7 maart 2023 –  College van toezicht publiceert vijfde voortgangsrapportage versterking toezicht advocatuur (pdf-Persbericht)

In de vijfde voortgangsrapportage rapporteert het college over de versterking van het toezicht op de advocatuur. De voorgangsrapportage bevat een overzicht van de huidige werking van het toezicht, de bevindingen en aanbevelingen van het college en de stappen die genomen zijn bij de versterking van het toezicht.

Onderdeel van het toezicht is de dekenbezoekronde. Alle elf lokale dekens zijn in september en oktober 2022 bezocht. Na de bezoeken zijn aanbevelingen gedaan om het toezicht en de klachtbehandeling verder te professionaliseren en versterken.  Voor de inhoud van de aanbevelingen verwijzen we naar de voortgangsrapportage.

Het college bespreekt met het dekenberaad de opvolging die de dekens geven aan de aanbevelingen. Ook komen deze thema’s terug in de bezoekronde van 2023.

In de voortgangsrapportage staat het college ook stil bij zijn eigen rol in de hervorming van het toezicht op de advocatuur. Als daar aanleiding toe is kan het college een rol vervullen in het debat over deze hervorming. Dit debat zou wat betreft het college de lopende uitvoering van het toezicht in het huidige stelsel niet mogen hinderen.

****

Voor meer informatie: Marjolein Zaal, 06 57022762, e-mail: marjolein.zaal@sprenkels.nl

28 februari 2023 – College van toezicht publiceert Werkplan 2023

Hierin beschrijft het college van toezicht het toezichtprogramma voor 2023 en de acties die het college gaat uitvoeren.

De kerntaak van het college is om als systeemtoezichthouder met een onafhankelijke blik van buiten te kijken naar het functioneren van het toezicht op advocaten en de klachtbehandeling door de lokale dekens. Daartoe bezoekt het college net als in voorgaande jaren alle elf lokale dekens. Daarnaast overlegt het college vier maal per jaar met het voltallige dekenberaad.

In de bezoekronde geeft het college onder andere extra aandacht aan de wijze waarop het toezicht per arrondissement is opgezet en hoe de dekens de toezichtinstrumenten toepassen. Hierbij betrekt het college casuïstiek op basis van afgeronde toezichtdossiers. Ook onderzoekt het college de klachtbehandeling in de praktijk. Het college koppelt vervolgens bevindingen en aanbevelingen aan de dekens terug, om zo het toezicht en de klachtbehandeling verder te professionaliseren, uniformeren en versterken.

Het college ziet dat de dekens het belang van integer handelen sterk ervaren. De dekens is gevraagd in samenwerking met de Nederlandse Orde van Advocaten te komen tot een afgebakende definitie van ‘integriteit’. Het college zet hierover het gesprek voort in de bezoekronde in 2023 en tijdens het overleg met het dekenberaad.

Overige ontwikkelingen die in 2023 extra aandacht vragen zijn onder andere de gevolgen voor de advocatenkantoren van de sanctieregelgeving tegen Rusland, het risico op criminele ondermijning en de ondersteuning van de dekens in hun complexe rol als toezichthouders.

De minister voor Rechtsbescherming werkt aan de hervorming van het toezicht op de advocatuur, wat zal leiden tot één landelijke toezichthouder. Het college volgt de ontwikkelingen en draagt desgewenst bij aan de discussie over het nieuwe toezichtmodel.

Het college rapporteert over de voortgang van de activiteiten en de versterking van het toezicht in het jaarverslag en de periodieke voortgangsrapportages.

3 januari 2023 – Aart Jan de Geus kroonlid college van toezicht advocatuur (pdf-Persbericht)

De heer mr. A.J. de Geus is bij koninklijk besluit per 1 januari 2023 benoemd tot kroonlid van het college van toezicht advocatuur (CvT). Hij volgt Jeroen Kremers op, aan wie op 29 oktober jl. ontslag is verleend.

Aart Jan de Geus was in de kabinetten Balkenende I, II en III minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2002-2007). Daarna werkte hij bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en was hij bestuursvoorzitter van de Bertelsmann Stiftung. Sinds 2020 is bestuursvoorzitter van de Goldschmeding Foundation.

Vanaf 2020 is De Geus als voorzitter van de Raad van Advies van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) betrokken bij de advocatuur. Deze nevenfunctie legt hij in verband met zijn toetreding tot het CvT per 31 december 2022 neer.

Kroonlid en fungerend voorzitter van het CvT Roelie van Wijk: “Nu we aan de vooravond staan van een nieuw stelsel van toezicht zijn wij verheugd dat zo’n ervaren bestuurder en toezichthouder als Aart Jan tot onze geledingen toetreedt. In de komende periode is nog een hoop werk te verzetten. Met de komst van Aart Jan kan het college zich weer op volle sterkte met het systeemtoezicht op de advocatuur en met de vorming van de toekomstige organisatie Landelijk Toezichthouder Advocatuur bezighouden.”

Naast zijn functie als kroonlid van het CvT is De Geus o.a. lector aan de Paris School of International Affairs en lid van de Adviesraad van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Aart Jan de Geus studeerde Rechten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Katholieke Universiteit Nijmegen.

Over het college van toezicht advocatuur

Het college van toezicht advocatuur ziet toe op het functioneren van het toezicht op advocaten en de klachtenbehandeling door de lokale dekens. Het CvT bestaat uit drie leden; de deken van de Algemene Raad van de NOvA en twee kroonleden (niet-advocaten) die worden benoemd bij koninklijk besluit, op voordracht van de minister van Rechtsbescherming. Het CvT is onafhankelijk gepositioneerd binnen de NOvA, onder meer door een eigen begroting en een eigen secretariaat.

———————————————————————————————————————

Voor meer informatie: Marjolein Zaal, 06 57022762, e-mail: marjolein.zaal@sprenkelsenverschuren

1 december 2022 – college van toezicht advocatuur publiceert begroting 2023

College van toezicht advocatuur publiceert zijn Begroting 2023, zoals goedgekeurd door de Minister voor Rechtsbescherming d.d. 21 november 2022.

8 november 2022 – Selma Smit en Marco Mulleneers naar college van toezicht advocatuur

Mr. drs. Selma Smit-Bos gaat per 15 november a.s. aan de slag als secretaris-directeur bij het college van toezicht advocatuur. Mr. Marco Mulleneers is per 1 november jl. aangesteld als senior beleidsmedewerker a.i.

Selma Smit-Bos is partner bij GPSS en heeft ruime ervaring in de financiële sector. Zo is zij o.a. werkzaam (geweest) als bestuurder, voorzitter, toezichthouder en secretaris-directeur/kwartiermaker bij verschillende pensioenfondsen. Eerder was zij werkzaam als senior beleidsmedewerker Toezicht bij De Nederlandsche Bank. Ook heeft zij ervaring als advocaat ondernemingsrecht bij Ernst & Young. Selma heeft o.a. Rechten en Bedrijfswetenschappen gestudeerd aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.

Marco Mulleneers is consultant bij Charco & Dique en was daarvoor werkzaam als toezichthouder interventie en handhaving bij De Nederlandsche Bank. Ook heeft hij juridische rollen vervuld bij BNP Paribas Asset Management en ABN AMRO. Daarvoor was hij o.a. advocaat financieel recht bij Boekel en Houthoff. Marco heeft o.a. Rechten gestudeerd aan de Universiteit Maastricht en de specialisatieopleiding effectenrecht aan de Grotius Academie.

De inrichting van het toezicht op de advocatuur is volop in ontwikkeling. Selma en Marco gaan het college ondersteunen bij de transitie naar de beoogde Landelijke Toezichthouder Advocatuur en bij de versterking van het risico gestuurde toezicht. Daarnaast gaat Selma leidinggeven aan het secretariaat van het college en aan o.a. het opstellen van de begroting en het jaarplan.

Het college bedankt mr. Alexandra Bitlloch voor haar bijdrage en inzet als secretaris-directeur.

3 november 2022 – Verlening van ontslag aan dr. J.J.M Kremers als kroonlid van het college van toezicht advocatuur

Bij Koninklijk Besluit is op 29 oktober jl. op eigen verzoek ontslag verleend aan de heer dr. J.J.M. Kremers als kroonlid van het college van toezicht advocatuur. Het college bedankt de heer Kremers voor zijn inzet in de afgelopen jaren. De wervingsprocedure voor een nieuw te benoemen kroonlid is medio september gestart.

4 oktober 2022 – College van toezicht publiceert vierde voortgangsrapportage versterking toezicht advocatuur

Het college van toezicht advocatuur publiceert zijn vierde voortgangsrapportage. Nu de hervorming van het toezicht op de advocatuur een beslissende fase heeft bereikt, bevat deze vierde voortgangsrapportage louter een overzicht van de werking van het systeemtoezicht, de wettelijke verantwoordelijkheid van het college.

27 september 2022 – Reactie van het college van toezicht advocatuur op de brief van minister Weerwind van Rechtsbescherming over de hervorming van het toezicht op de advocatuur.

Het college van toezicht advocatuur (het college) heeft op verzoek van de Tweede Kamer[1] in de afgelopen periode regelmatig gerapporteerd over de voortgang van de versterking van het toezicht op de advocatuur. Aanleiding was de evaluatie van de Wet Positie en Toezicht Advocatuur (Wpta).[2] Ook het toezicht door de Haagse deken op Pels Rijcken was voor het college reden om bredere lessen te trekken. In de derde voortgangsrapportage, die voor de zomer uitkwam[3], formuleerde het college verdere uitgangspunten voor de  hervorming.

De minister voor Rechtsbescherming beschreef op 26 september 2022 in een brief aan de Kamer zijn beleidsvoornemens ten aanzien van de hervorming van het toezicht op de advocatuur. In dit bericht geeft het college een reactie op de voornemens van de minister, afgezet tegen de uitgangspunten uit de derde voortgangsrapportage.

Het college van toezicht advocatuur stelt vast dat de minister in zijn brief aan de Tweede Kamer belangrijke stappen zet voor de hervorming en de verdere versterking van het toezicht op de advocatuur. Het college juicht die stappen toe. Met de reactie van het college op de
beleidsvoornemens van de minister beoogt het college die verdere aanscherping en verdieping van deze voornemens, met als doel onafhankelijk, transparant, uniform, preventief en effectief toezicht op de advocatuur, te borgen en te versterken. Wij zien uit naar de
constructieve dialoog met de minister en de beroepsgroep in de komende periode, teneinde ook in de transitiefase het (systeem)toezicht op de advocatuur op een adequate manier plaats te laten vinden.

Voor de pers en meer informatie: Marjolein.Zaal@sprenkelsenverschuren.nl

***

[1] Antwoorden op vragen van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid inzake de evaluatie Wpta, 27 januari 2021, kenmerk 3187746.

[2] Eerste Voortgangsrapportage, 7 mei 2021; Tweede Voortgangsrapportage, 27 september 2021; Derde Voortgangsrapportage, 9 juni 2022.

[3] 20220609-College-van-toezicht-derde-voortgangsrapportage-9-juni-2022.pdf (collegevantoezichtnova.nl), 9 juni 2022

9 juni 2022 – College van toezicht publiceert derde voortgangsrapportage versterking toezicht advocatuur  

Het college van toezicht publiceert zijn derde voortgangsrapportage over de versterking van het toezicht op de advocatuur.

Persbericht 12 mei 2022 – jaarverslag 2021: verdere stappen in de professionalisering van het toezicht op de advocatuur, de eerste voortgangsrapportages en de evaluatie van de werking van het dekenale toezicht op Pels Rijcken

Het college van toezicht heeft zich in 2021 als systeemtoezichthouder ingespannen voor goed toezicht op advocaten en advocatenkantoren en de verdere professionalisering daarvan. Dat schrijft het college van toezicht in zijn jaarverslag van 2021.

In 2021 was de toekomstige inrichting van het toezicht naar aanleiding van de evaluatie van de Wet positie en toezicht advocatuur (Wpta) een belangrijk onderwerp. Versterking van het toezicht is afhankelijk van een nieuwe governance van het toezicht en de marsroute daarnaartoe.

Het belang daarvan kwam onder andere terug in de twee voortgangsrapportages die in mei en september zijn verschenen, waarin de voortgang van de versterking van het toezicht op de advocatuur in het licht van de Wpta wordt besproken.

Vanwege de ernst en impact van de langjarige fraude bij advocaten- en notarissenkantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn (Pels Rijcken) heeft het college in 2021 een evaluatie uitgevoerd naar de werking van het advocatuurlijk toezicht op Pels Rijcken door de deken van de raad van de orde van advocaten in het arrondissement Den Haag. De brede lessen die uit deze evaluatie voortkomen, dragen bij aan de verdere ontwikkeling van het toezicht en de inrichting daarvan.

Het college heeft ook aandacht besteed aan risicogestuurd toezicht en het gebruik van data daarbij. De dekens zijn aangespoord om het risicogestuurd toezicht naar een hoger plan te brengen en daar de ondersteunende organisatie op toe te rusten.

Samenstelling college van toezicht

In 2021 bestond het college uit Andrée van Es (Kroonlid), Frans Knüppe (algemeen deken) en Jeroen Kremers (Kroonlid). Op 1 januari 2022 is Andrée van Es opgevolgd door Roelie van Wijk-Russchen en is Frans Knüppe opgevolgd door Robert Crince le Roy.

Voor meer informatie bij Eric Trinthamer (+31621556658)

Informatie over het college van toezicht vindt u op de website www.collegevantoezichtnova.nl.

4 april 2022 – Alexandra Bitlloch wordt secretaris-directeur bij het college van toezicht advocatuur

Mr. A. (Alexandra) Bitlloch wordt per 1 mei secretaris-directeur bij het college van toezicht advocatuur. In deze rol zal zij verantwoordelijk zijn voor de ondersteuning van het College en een belangrijke bijdrage leveren aan de hervorming van het toezicht op de advocatuur. De komende periode staat in het teken van de verdere professionalisering van het toezicht waarbij het College een voortrekkersrol vervult; de verdere implementatie van het Handhavingskader voor de werking van het door de dekens uitgeoefende toezicht; en de overgang van lokaal naar landelijk gestuurd toezicht op de advocatuur.

De afgelopen 10 jaar deed Alexandra Bitlloch ruime toezicht- en managementervaring op bij de Autoriteit Financiële Markten, waar zij meest recent de functie van hoofd Markttoegang vervulde. Daarvoor was zij werkzaam bij het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie als senior parketsecretaris fraude en onder meer bij CMS Derks Star Busmann Advocaten en de Rechtbank Amsterdam. Zij studeerde strafrecht aan de Universiteit Utrecht.

Het College is dank verschuldigd aan mr. drs. J.P. (Peter) van der Meij. Hij vervulde het afgelopen halfjaar op deeltijdbasis de functie van secretaris-kwartiermaker van het College en legde de basis voor professionalisering van de ondersteuning.

10 februari 2022 – college van toezicht advocatuur publiceert evaluatie van de werking van het dekentoezicht op Pels Rijcken

Het college van toezicht advocatuur heeft een evaluatie uitgevoerd naar de werking van het Haagse dekentoezicht op Pels Rijcken in de periode 2015 tot 2021. In het Persstatement staan de bevindingen en aanbevelingen van het college. Het volledige rapport van deze evaluatie is hier te lezen. Vragen over het rapport kunt u richten aan Eric Trinthamer (e.trinthamer@advocatenorde.nl).

16 december 2021 – college van toezicht advocatuur publiceert begroting 2022 

College van toezicht advocatuur publiceert zijn Begroting 2022, zoals goedgekeurd door de Minister voor Rechtsbescherming d.d. 10 december 2021.

28 september 2021 – college van toezicht advocatuur publiceert tweede voortgangsrapportage versterking toezicht advocatuur

Tweede voortgangsrapportage over de versterking van het toezicht op de advocatuur.

Het is inmiddels ruim een jaar geleden dat het evaluatierapport Wpta door Pro Facto werd gepubliceerd. Eerder dit jaar wees het College van Toezicht in de eerste voortgangsrapportage al op het belang van spoedige helderheid over de nieuwe governance van het toezicht en de marsroute daarnaartoe, zodat actoren zich ernaar kunnen gaan richten. Versterking van het toezicht is daarvan afhankelijk en kan geen vertraging verdragen. Dat is de afgelopen maanden nog duidelijker geworden, zoals toegelicht in de tweede voortgangsrapportage.

Er lijkt binnen de sector brede overeenstemming te ontstaan over de nieuwe governance. Dat is verheugend. Hervorming is nodig om onafhankelijk en effectief toezicht mogelijk te maken, toegesneden op de eisen van deze tijd. Een belangrijk, nog uitstaand punt is de financiering van het toezicht. Deze mag niet langer afhankelijk zijn van onder toezicht gestelde advocaten en advocatenkantoren. Daarnaast vraagt het College aandacht voor de werking van het toezicht in de praktijk. Het College bepleit wettelijke waarborgen die onder meer zijn gericht op het effectieve en efficiënte functioneren van het Dekenberaad, op uitsluiting van aansprakelijkheid van toezichthouders, en op geheimhouding van toezichtinformatie. Bij toezichthouders in andere sectoren zijn dergelijke arrangementen gebruikelijk, in de advocatuur is dit het moment om het goed te regelen.

In de voortgangsrapportage wordt ook ingegaan op het belang van de uitvraag van financiële kengetallen door de Dekens voor het risicogestuurd toezicht, op de inzage door het College in individuele toezichtdossiers om de kwaliteit van het uitgeoefende toezicht te kunnen beoordelen, en op de aanpak door het College van de evaluatie toezicht Pels Rijcken.

12 augustus 2021 – Evaluatie van dekentoezicht op Pels Rijcken door College van toezicht advocatuur

Het College van Toezicht advocatuur heeft er kennis van genomen dat de Haagse Deken het onderzoek naar de fraude die heeft plaatsgevonden bij advocaten- en notariskantoor Pels Rijcken heeft afgerond.  De resultaten van het onderzoek zal het College grondig bestuderen zodra die aan het College ter beschikking komen.  De casus roept vragen op over de governance en controlemechanismen binnen het kantoor en het toezicht uit hoofde van onder meer de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) dat in belangrijke mate op die interne mechanismen behoort te kunnen steunen.

Conform de verantwoordingsprincipes vastgelegd in zijn eigen Handhavingskader zal het College naar aanleiding van dit ernstige incident een evaluatie maken hoe het toezicht op de advocatuur in het arrondissement heeft gefunctioneerd en of er, los van de casus als zodanig, bredere lessen zijn te trekken voor dat toezicht.  Het College streeft ernaar de evaluatie zo spoedig mogelijk te voltooien en laat zich adviseren door mr. H.J.Th. Biemond, mr. drs. G.J. Everts RA en prof. dr. mr. M. Pheijffer RA.

10 mei 2021 – college van toezicht publiceert eerste voortgangsrapportage versterking toezicht advocatuur

Eerste voortgangsrapportage over de versterking van het toezicht op de advocatuur:  college van toezicht bepleit dat de aanbevolen nieuwe governancestructuur zo spoedig mogelijk tot stand wordt gebracht

Op verzoek van de Minister voor Rechtsbescherming zal het college van toezicht (college) de komende periode afzonderlijk rapporteren over de voortgang van de versterking van het toezicht op de advocatuur in het licht van de evaluatie van de Wet positie en toezicht advocatuur (Wpta). Vandaag is de eerste voortgangsrapportage aangeboden aan de Minister.

Gekozen is voor een voortgangsrapportage aan de hand van drie thema’s: governancestructuur van het toezicht; onafhankelijkheid van de toezichthouder en werking van het toezicht.  Op elk van deze thema’s wordt de voortgang weergegeven, inclusief de door het college in samenspraak met de sector in kaart gebrachte governancestructuur.

Vorig jaar heeft het college het een risico genoemd dat de discussie over de veranderende rol van het dekenberaad als vervolg op de evaluatie Wpta afleidend en vertragend kan doorwerken op de uitvoering en verdere professionalisering van het toezicht (Werkplan CvT 2021).  Dat risico is nog steeds aanwezig. Het college is bezorgd over mogelijke vertraging in de implementatie van de aanbevelingen van Pro Facto en bepleit een zo spoedig mogelijk tot stand brengen van de nieuwe structuur.

12 november 2020 – Interview Advocatenblad

Op 12 november jl. is een artikel verschenen in het Advocatenblad waarbij de kroonleden Andrée van Es en Jeroen Kremers zijn geïnterviewd. ‘Toezicht deken moet snel beter’

15 oktober 2020 – College van toezicht advocatuur publiceert handhavingskader

Het college van toezicht advocatuur publiceert vandaag zijn handhavingskader. Het college is in 2019 van start gegaan met het opstellen van een handhavingskader om zijn Toezichtkader te operationaliseren. Ter voorbereiding vroeg het college advies aan prof. mr D. Schoenmaker, hoogleraar banking & finance aan de Erasmus Universiteit, gelet op diens ervaring in het toezichtveld.

Prof. Schoenmaker bracht in augustus 2019 advies uit over de hoofdlijnen van ontwerp en de criteria waaraan een kwalitatief goed en evenwichtig handhavingskader moet voldoen. Het handhavingskader, opgesteld in nauwe samenwerking met de dekens, dient een tweeledig doel: het is een samenhangend raamwerk dat enerzijds de dekens helpt bij de uitoefening van het toezicht en de klachtbehandeling en zorgt anderzijds voor een verdere professionalisering van de taakuitoefening van het college. Het handhavingskader draagt bij aan de verdere professionalisering van de taakuitoefening van het college door het gehele toezichtproces gestructureerd bijeen te brengen en te beschrijven.

21 september 2020 – Positief evaluatierapport over toezicht advocatuur

De minister voor Rechtsbescherming stuurde vandaag de eindrapportage van de evaluatie van de Wet positie en toezicht advocatuur (Wpta) naar de Tweede Kamer, inclusief beleidsreactie. Deze wet introduceerde in 2015 een nieuw toezichtstelsel voor de advocatuur in de Advocatenwet. Het toezicht op advocaten werd belegd bij de dekens in de arrondissementen. Het college van toezicht werd ingesteld als systeemtoezichthouder op de toezichthoudende taken van de dekens.

De leden van het college van toezicht hebben bijgedragen aan de evaluatie door gesprekken met de onderzoekers. Het college kan zich, waar het zijn eigen positie en rol betreft, op hoofdlijnen vinden in de conclusies en aanbevelingen van het rapport. Het rapport vormt een goede basis voor een verdere versterking van het toezicht. Het college zal zich daarvoor blijven inzetten.

Het onderzoek is uitgevoerd door ProFacto, bureau voor bestuurskundig en juridisch onderzoek, advies en onderwijs, en de vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde van de Rijksuniversiteit Groningen, in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC).

26 maart 2020 – Frans Knüppe toegetreden tot college van toezicht

Frans Knüppe is toegetreden tot het college van toezicht per 26 maart 2020. Op die datum is hij verkozen tot nieuwe algemeen deken van de Nederlandse orde van advocaten (NOvA). De algemeen deken is op grond van de Advocatenwet tevens voorzitter van het college. Knüppe was vanaf 1 september 2017 lid van de algemene raad van de NOvA. Vanaf april 2019 was hij waarnemend algemeen deken. Hij is advocaat bij Dirkzwager legal & tax, Arnhem en gespecialiseerd in (internationaal) contractenrecht en arbitrage.

Knüppe volgt Johan Rijlaarsdam op, die sinds 1 januari 2019 beide functies vervulde. De kroonleden van het college bedanken Rijlaarsdam voor de prettige samenwerking met hem.

Eerdere nieuws- en persberichten

6 februari 2020 – Jaarverslag 2019: vooruitgang in het toezicht op de advocatuur

Het college van toezicht van de Nederlandse orde van advocaten heeft ook in 2019 verdere stappen gezet. Tegelijkertijd blijft er nog veel te doen. Dat schrijft het college van toezicht in zijn Jaarverslag 2019.

Begin 2019 legde het college in het Toezichtkader de normen vast, waaraan hij de uitoefening van het toezicht en de klachtbehandeling door de dekens toetst. Als volgende fase van ontwikkeling werkt het college aan de operationalisering van het Toezichtkader in een alomvattend handhavingskader. Dat legt de basis voor een verdere professionalisering van de taakuitoefening door het college. Het college zal het handhavingskader in 2020 afronden en implementeren.

Jaren van inspanningen hebben ertoe geleid dat de dekens hun taakuitoefening verder hebben geharmoniseerd. De dekens stelden beleid vast voor het gebruik van hun toezicht- en handhavingsbevoegdheden in geval van recidive bij advocaten. En voor het analyseren van de financiële kengetallen van advocatenkantoren stelden zij ratio’s of rekenregels vast, waardoor sprake is van een objectief en uniform beoordelingskader.

De dekens hebben met het uitbrengen van een gezamenlijk Jaarverslag Toezicht 2018 een stap vooruit gezet in de verantwoording. Het college acht voor de toekomstige verantwoording verbetering nodig. Onder meer verwacht het college dat iedere deken – naast een centraal jaarverslag over het beleid – inzicht geeft in en verantwoording aflegt over zijn eigen taakuitoefening en de uitvoering van het beleid in zijn arrondissement.

Verder constateert het college dat de dekens het toezicht op naleving van de anti-witwasregelgeving (Wwft) minder risico-gebaseerd uitoefenen dan de wet voorschrijft. Zo zijn de dekens nog niet gestructureerd nagegaan welke specifieke risico’s zich in de advocatuur voordoen, naast de bestaande nationale en internationale risicobeoordelingen van de overheden. Ook hebben de dekens nog weinig inzicht in de risicoprofielen van advocaten(kantoren) die Wwft-plichtige diensten verlenen. Daardoor is het voor de dekens thans niet goed mogelijk om de frequentie en intensiteit van het toezicht te bepalen en hun capaciteit in te zetten daar waar de risico’s zijn.

Samenstelling college van toezicht
Het college bestond in 2019 uit Johan Rijlaarsdam, voorzitter, en Andrée van Es en Jeroen Kremers, kroonleden. Johan Rijlaarsdam heeft zijn werkzaamheden als algemeen deken van de Nederlandse orde van advocaten (NOvA) in januari 2020 neergelegd.

Tot de verkiezing van een nieuwe algemeen deken zal Rijlaarsdam betrokken blijven bij het college van toezicht, zodat ook het bij wet bij de algemeen deken belegd toezichtinstrumentarium beschikbaar blijft. De NOvA heeft de verkiezing voorzien voor 26 maart 2020.

13 januari 2020 – Reactie college van toezicht op terugtreden algemeen deken NOvA

De kroonleden van het college van toezicht hebben er kennis van genomen dat Johan Rijlaarsdam per direct zijn werkzaamheden neerlegt als algemeen deken van de Nederlandse orde van advocaten (NOvA) wegens persoonlijke redenen. De algemeen deken is op grond van de Advocatenwet tevens voorzitter van het college van toezicht.

Tot de verkiezing van een nieuwe algemeen deken zal Rijlaarsdam betrokken blijven bij het college van toezicht zodat ook het bij wet bij de algemeen deken belegd toezichtinstrumentarium beschikbaar blijft.

19 december 2019College van toezicht publiceert Werkplan 2020

In zijn jaarlijkse werkplan benoemt het college de toezichtthema’s waaraan hij in het komende jaar specifiek aandacht gaat besteden. In het Werkplan 2020 schetst het college enkele ontwikkelingen en risico’s die hij signaleert, zowel in het toezicht als in en om de advocatuur. 

In 2020 zal het college erop toezien dat de dekens voortgaan met het implementeren van de beleidsmaatregelen die zij in voorgaande jaren in het dekenberaad hebben genomen. Het college zal voor zijn eigen taakuitoefening een handhavingskader vaststellen op basis van het in 2019 tot stand gebrachte Toezichtkader. Daarmee kan het college voorspelbaar en consistent acteren. Voor de dekens wordt het handhavingskader behulpzaam bij het verder vormgeven en uitvoeren van hun risicogestuurd toezicht. Dat geldt net zo voor het toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Dat onderwerp vergt in toenemende mate de aandacht van dekens en college.

Nieuw is de aandacht die het college vraagt voor het onderwerp integriteit en cultuur. Dat thema is van groot belang voor de gehele advocatuur, ongeacht de omvang van een kantoor.

Samengevat leidt dit tot de volgende toezichtthema’s voor 2020:

 • a. Uitwerken en implementeren van het handhavingskader
 • b. Risico-gestuurd toezicht
 • c. Toezicht op naleving van de Wwft
 • d. Integriteit, cultuur en interne controle

7 maart 2019 – College van toezicht publiceert Werkplan 2019

In zijn jaarlijkse werkplan benoemt het college de toezichtthema’s waaraan hij in het komende jaar specifiek aandacht wil besteden. In het Werkplan 2019 schetst het college enkele risico’s en ontwikkelingen die hij signaleert, zowel in het toezicht door de dekens als in en om de advocatuur. Daarnaast is het college zich ook bewust van de ontwikkelingen dichter bij huis, bij hemzelf. De afgelopen jaren is ervaring opgedaan met het per 2015 ingevoerde toezichtmodel en de rollen van de actoren daarin. Het college van toezicht wil komend jaar ook kijken naar zijn eigen rol: hoe hij de normen uit het recent vastgestelde Toezichtkader toetst, hoe hij waar nodig handhavend optreedt, en hoe hij zelf verantwoording aflegt.

Dit leidt tot de keuze van de volgende toezichtthema’s voor 2019:

 1. opstellen van een handhavingskader
 2. verantwoording
 3. uitvoering van wat in 2018 in gang is gezet.

Dat laatste punt ziet op ontwikkelingen in het risico-gestuurd toezicht, financieel toezicht, toezicht op naleving van de Wwft en de organisatie en ondersteuning van de dekens.

31 januari 2019 – College van toezicht constateert vooruitgang bij het toezicht van dekens

Het college van toezicht van de Nederlandse orde van advocaten constateert in zijn Jaarverslag 2018 dat het toezicht door de dekens stappen vooruit heeft gemaakt. Er is op veel terreinen beleid tot stand gekomen, zoals bijvoorbeeld voor risico-gestuurd toezicht. Besluitvorming in het dekenberaad neemt echter nog vaak veel tijd in beslag. Het college blijft daarom de dekens aansporen tot slagvaardig optreden en versterking van de onderlinge samenwerking, en om uitvoering te geven aan geformuleerd beleid.

In het Jaarverslag 2018 blikken de kroonleden Jan de Wit en Andrée van Es en oud-algemeen deken Bart van Tongeren terug op vier jaar ervaring met het in 2015 ingevoerde toezichtsysteem. Doel van het toezicht via de lokale dekens in de arrondissementen is het borgen van de kwaliteit en integriteit van de advocatuur. Daartoe zijn belangrijke stappen gezet. Zo valt waar te nemen dat bij de klachtbehandeling de dekens alert reageren, vaker gebruik maken van het dekenbezwaar en consequenter een dekenstandpunt formuleren.

Het jaarverslag gaat nader in op het financiële toezicht, het toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), de ondersteuning van de dekens en de omgang met recidive.

Voor het college is van belang dat de verantwoording van de dekens meer aandacht besteedt aan wat zij hebben gedaan, aan de effecten van het toezicht en aan relevante ontwikkelingen voor de advocatuur. De huidige jaarverslagen van de lokale orden bieden inzicht in de wijze waarop het toezicht wordt uitgeoefend, maar weinig inzicht in de aard en de ernst van normschendingen en de effecten van het toezicht.

Het college heeft de normen voor het toezicht en de klachtbehandeling nader ingevuld in een Toezichtkader. Dat is vastgesteld als onderdeel van de Algemene beleidsregel toezicht en klachtbehandeling van het college. Daarmee treedt een volgende fase van ontwikkeling in. Het college zal komend jaar een aanpak uitwerken om de normering in het Toezichtkader meer systematisch en voorspelbaar te toetsen. Die aanpak – van normering via monitoring tot handhaving en verantwoording – beoogt voor zover mogelijk de volle breedte van de effectiviteit van het toezicht te omvatten.

13 december 2018 – Jeroen Kremers benoemd tot lid college van toezicht

De heer dr. J.J.M. (Jeroen) Kremers is bij koninklijk besluit benoemd tot lid van het college van toezicht. Hij volgt per 1 januari 2019 Jan de Wit op, wiens benoeming op die datum afloopt. 

Jeroen Kremers is tevens voorzitter van de raad van commissarissen van Robeco, voorzitter van de raad van commissarissen van Uber Payments B.V. en lid van de raad van commissarissen van de Nederlandsche Spoorwegen Groep N.V. Daarnaast is hij onder meer lid van de commissie kapitaalmarkt Autoriteit Financiële Markten.
Kremers is als topambtenaar bij het ministerie van Financiën (1997-2003) nauw betrokken geweest bij de organisatie van het toezicht op de financiële markten. Daarna werkte hij als bewindvoerder bij het IMF (2003-2007) en was hij Corporate Executive Vice President en lid raad van bestuur bij ABN Amro (2007-2010). Hij was vice-voorzitter raad van bestuur bij de Royal Bank of Scotland N.V. (2010-2014). 

22 maart 2018 – College van toezicht advocatuur publiceert jaarverslag 2017 

In 2017 hebben de dekens zichtbare verbetering bereikt, met name bij het financieel toezicht en het toezicht op de omgang met derdengelden. Ten aanzien van de ondersteuning van de dekens heeft het college erop aangedrongen dat de dekens bedenken hoe zij hun organisatie het beste kunnen inrichten, structureel kunnen samenwerken en effectiever kunnen werken. Dat is nodig om aan de eisen van de huidige taken en de komende taakverzwaring te kunnen voldoen. Dat schrijft het college van toezicht van de Nederlandse orde van advocaten in zijn jaarverslag over 2017.

Het financieel toezicht is verbeterd doordat alle dekens sinds medio 2017 bij alle kantoorbezoeken de unit Financieel toezicht advocatuur inschakelen voor de beoordeling van de financiële positie van de kantoren en de controle op de derdengeldrekening. Dat waarborgt een uniforme beoordeling. Ook hebben de dekens pilots gehouden met het opvragen van de financiële kengetallen van alle advocatenkantoren in een arrondissement. Daarmee hebben ze een structurele en consistente werkwijze ontwikkeld om in een vroeg stadium mogelijke problemen in de financiële huishouding bij advocatenkantoren te onderkennen.

Het college constateert dat het toezicht op de advocatuur in de afgelopen jaren steeds intensiever is geworden, onder meer doordat de dekens kantoorbezoeken afleggen en het toezicht op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) erbij hebben gekregen. Daardoor is het werk voor de dekens en de ondersteunende bureaus van de lokale orden van advocaten sterk toegenomen. Ook in 2018 zullen de dekens er taken bij krijgen, mede door een aanscherping van de Wwft. Het college maakt zich zorgen dat de capaciteit en kwaliteit van de bureaus onvoldoende in de pas loopt met de eisen die de huidige taken en de komende taakverzwaring aan de dekens stellen. Daarom drong het college er bij de dekens op aan dat zij bedenken hoe zij hun organisatie het beste kunnen inrichten, structureel kunnen samenwerken en effectiever kunnen werken, en daar uitvoering aan geven.

Het college constateert dat de dekens druk bezig zijn om een eenduidig beeld te krijgen van wat risico-gestuurd toezicht inhoudt en om daar een concrete en gestructureerde invulling aan te geven. Om het proces te versnellen heeft het college besloten om de dekens een handreiking te bieden voor de ontwikkeling van een gestructureerd risico-gestuurd toezicht.

Bij de klachtbehandeling constateert het college dat de dekens verschillend omgaan met de wijze waarop zij aan de klager een advies of visie geven over de ontvankelijkheid of gegrondheid van de klacht. Het college vindt het wenselijk dat de dekens een uniforme werkwijze afspreken en heeft de dekens aanbevolen om dit ter afstemming op de agenda te zetten van overleg met de tuchtrechters.

Meer informatie over de werkzaamheden van het college en zijn bevindingen vindt u in het Jaarverslag 2017.

9 februari 2017 – Toezicht advocatuur: zichtbare verbetering; extra inspanningen blijven nodig

In 2016 hebben de dekens zichtbare stappen gezet in de verbetering van het toezicht. Wel blijven op een aantal terreinen nog extra inspanningen nodig, zoals bij het risico-gestuurd toezicht en het financieel toezicht. Dat schrijft het college van toezicht van de Nederlandse orde van advocaten in zijn Jaarverslag 2016. Gelet op deze bevindingen zal het college zich in 2017 met name richten op het risico-gestuurd toezicht en financieel toezicht. In zijn Werkplan 2017 zet het college uiteen op welke toezichtthema’s hij zich daarnaast gaat richten, zoals het toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de verdere professionalisering van de taakuitoefening van de dekens.

Het college ziet bijvoorbeeld verbeteringen in de mate waarin de dekens signalen van ketenpartners verkrijgen en dekenbezwaren (ambtshalve klachten) indienen tegen advocaten, en in de wijze waarop de dekens verantwoording afleggen in hun jaarverslagen.

Bij het risico-gestuurde toezicht is de beoogde gestructureerde aanpak nog onvoldoende van de grond gekomen. Zo zijn de risico’s nog niet in alle arrondissementen voldoende geïnventariseerd en zijn er nog geen risicoprofielen opgesteld. Het vergt een extra inspanning van de dekens om dat alsnog te realiseren.

Verder constateert het college dat de dekens het financieel toezicht op verschillende wijze uitvoeren. Mede daardoor is er te weinig een structurele aanpak met objectieve en uniforme criteria zichtbaar. Het college beveelt de dekens aan om meer gebruik maken van de expertise van de unit Financieel toezicht advocatuur. In 2016 is een pilot uitgevoerd met het opvragen van financiële kengetallen van alle advocatenkantoren in één arrondissement. De uitkomsten daarvan zijn nog niet bekend. Voor 2017 wil het college dat de dekens op basis van deze pilot een effectieve methode ontwikkelen om vroegtijdig een structureel overzicht te krijgen van eventuele financiële problemen bij advocaten. “Het doel is dat de dekens daarmee de continuïteit van de dienstverlening van advocaten kunnen bewaken en de risico’s door aantasting van de (financiële) integriteit van advocaten kunnen voorkomen of beperken”, aldus voorzitter Bart van Tongeren. “Dat is in het belang van rechtzoekenden”.

15 september 2016 – Publicatie tussentijds verslag 2016

Het college van toezicht van de Nederlandse orde van advocaten deed op 15 september 2016 tussentijds verslag van zijn werkzaamheden en enkele bevindingen uit de eerste helft van dit jaar. Tijdens bezoeken aan de 11 lokale dekens heeft het college gesproken over het door hen uitgeoefende toezicht en de klachtbehandeling aan de hand van een uniforme vragenlijst. Ook sprak het college met andere betrokken partijen. Het verslag noemt enkele punten die het college van toezicht zijn opgevallen. Zo bezoeken de dekens jaarlijks minimaal 10% van de kantoren in hun arrondissement. Dat is bedoeld als proactief toezicht. Als onderdeel van deze 10% bezoeken de dekens in verschillende mate ook kantoren van advocaten over wie zij een signaal hebben ontvangen dat er iets niet in orde zou zijn. Het college constateert dat daardoor minder ruimte overblijft voor preventief toezicht. Daarom vindt het college het wenselijk dat bezoeken naar aanleiding van een signaal over een advocaat bovenop deze 10% komen. Verder meent het college dat de dekens zich meer moeten inzetten om advocaten bewuster te maken van hun verplichtingen op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De dekens moeten kritisch blijven bij hun toezicht op de naleving van deze wet. Verder is het voor de uitvoering van al hun taken van belang dat de dekens voldoende tijd aan het dekenaat kunnen besteden en over voldoende ondersteuning beschikken.

29 juni 2016 – Nieuw lid college van toezicht per 1 januari 2017

Mevrouw drs. A.Ch. (Andrée) van Es is bij koninklijk besluit benoemd tot lid van het college van toezicht met ingang van 1 januari 2017.  Zij volgt de heer mr. R.J. (Rein Jan) Hoekstra op, wiens benoeming op die datum afloopt.Van Es is oud-Kamerlid en voormalig wethouder van Amsterdam. Na haar vertrek uit de Tweede Kamer was ze onder meer werkzaam bij de VPRO-radio, ‘De Balie’, voorzitter van GGZ Nederland en directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Sinds 2014 is zij voorzitter van de Nationale UNESCO Commissie en toezichthouder bij het UMCG en de Forensische Zorgspecialisten.

4 februari 2016 – College van toezicht advocatuur publiceert jaarverslag 2015 en werkplan 2016

Het college van toezicht van de Nederlandse orde van advocaten brengt vandaag zowel zijn jaarverslag 2015 uit als zijn werkplan voor 2016. Afgelopen jaar heeft het college in het kader van zijn systeemtoezicht een eerste beeld verkregen van het toezicht en de klachtbehandeling door de elf lokale dekens.

Het college constateert dat de ondersteuning van de dekens door de uitbreiding van hun toezichttaken meer capaciteit en specialistische kennis vergt. Volgens het college kunnen de dekens die ondersteuning efficiënter organiseren door meer samen te werken en gebruik te maken van gedeelde expertise.

Vanwege kwaliteits- en integriteitsrisico’s vindt het college het van belang dat de dekens meer structureel overzicht krijgen van de financiële huishouding van advocatenkantoren. Daarvoor starten de dekens in 2016 een pilot met het opvragen van financiële kengetallen van kantoren.

Verder mist het college eenduidige criteria voor het indienen van een dekenbezwaar. “Dekens dienen vaker een dekenbezwaar in te dienen als er sprake is van een ernstige situatie, zoals bijvoorbeeld vermeend frauduleus handelen, of van herhaling”, aldus voorzitter Bart van Tongeren. Ook wil het CvT dat de dekens op een meer uniforme wijze verantwoording afleggen over het toezicht en de klachtbehandeling. Van Tongeren: “Een goede registratie is geen doel op zich, maar een voorwaarde om inzicht te geven in het toezicht. Dat bevordert de consistentie ervan en vergroot de zichtbaarheid van het werk van de dekens.”

Voor 2016 zijn dit ook aandachtspunten voor het college. Daarnaast kiest het college als toezichtthema’s de nadere uitwerking van het risico-gestuurde toezicht, de controle op de naleving van de Wwft, de verkrijging van signalen van ketenpartners en de wijze waarop de dekens klachten behandelen.

7 september 2015  – College van toezicht advocatuur publiceert tussentijds verslag   

Het college van toezicht van de Nederlandse orde van advocaten brengt vandaag [7 september 2015] een tussentijds verslag uit. De eerste helft van dit jaar heeft in het teken gestaan van verkenning en het verkrijgen van een beeld van het toezicht en de klachtbehandeling door de lokale dekens, het zogeheten systeemtoezicht. “Niet alleen het college is nieuw, ook de dekens kregen er op 1 januari nieuwe taken bij, zoals de bevoegdheid om een bestuurlijke boete op te leggen”, aldus collegelid Rein Jan Hoekstra. “Het is daarom te vroeg om nu al conclusies te trekken over het toezicht door de lokale dekens.”

Wel beschrijft het verslag enkele punten die het college van toezicht zijn opgevallen, en waaraan het college specifiek aandacht zal geven in de rest van het jaar. Dat gaat bijvoorbeeld over een verdere harmonisering van de (cijfermatige) verantwoording door de dekens.

Daarnaast heeft het college een beleidsregel vastgesteld met algemene normen voor het toezicht en de klachtbehandeling, zoals consistentie en effectiviteit. Het college sluit in de beleidsregel tevens aan bij het bestaande beleid van de dekens, dat onder meer ziet op procedures voor de klachtbehandeling en de uitvoering van bezoeken aan advocatenkantoren.