Het college van toezicht is een onafhankelijk orgaan van de Nederlandse orde van advocaten

Persberichten en nieuws

Persbericht 12 mei 2022 – jaarverslag 2021: verdere stappen in de professionalisering van het toezicht op de advocatuur, de eerste voortgangsrapportages en de evaluatie van de werking van het dekenale toezicht op Pels Rijcken

Het college van toezicht heeft zich in 2021 als systeemtoezichthouder ingespannen voor goed toezicht op advocaten en advocatenkantoren en de verdere professionalisering daarvan. Dat schrijft het college van toezicht in zijn jaarverslag van 2021.

In 2021 was de toekomstige inrichting van het toezicht naar aanleiding van de evaluatie van de Wet positie en toezicht advocatuur (Wpta) een belangrijk onderwerp. Versterking van het toezicht is afhankelijk van een nieuwe governance van het toezicht en de marsroute daarnaartoe.

Het belang daarvan kwam onder andere terug in de twee voortgangsrapportages die in mei en september zijn verschenen, waarin de voortgang van de versterking van het toezicht op de advocatuur in het licht van de Wpta wordt besproken.

Vanwege de ernst en impact van de langjarige fraude bij advocaten- en notarissenkantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn (Pels Rijcken) heeft het college in 2021 een evaluatie uitgevoerd naar de werking van het advocatuurlijk toezicht op Pels Rijcken door de deken van de raad van de orde van advocaten in het arrondissement Den Haag. De brede lessen die uit deze evaluatie voortkomen, dragen bij aan de verdere ontwikkeling van het toezicht en de inrichting daarvan.

Het college heeft ook aandacht besteed aan risicogestuurd toezicht en het gebruik van data daarbij. De dekens zijn aangespoord om het risicogestuurd toezicht naar een hoger plan te brengen en daar de ondersteunende organisatie op toe te rusten.

Samenstelling college van toezicht

In 2021 bestond het college uit Andrée van Es (Kroonlid), Frans Knüppe (algemeen deken) en Jeroen Kremers (Kroonlid). Op 1 januari 2022 is Andrée van Es opgevolgd door Roelie van Wijk-Russchen en is Frans Knüppe opgevolgd door Robert Crince le Roy.

Voor meer informatie bij Eric Trinthamer (+31621556658)

Informatie over het college van toezicht vindt u op de website www.collegevantoezichtnova.nl.

4 april 2022 – Alexandra Bitlloch wordt secretaris-directeur bij het College van Toezicht Advocatuur

Mr. A. (Alexandra) Bitlloch wordt per 1 mei secretaris-directeur bij het College van Toezicht Advocatuur. In deze rol zal zij verantwoordelijk zijn voor de ondersteuning van het College en een belangrijke bijdrage leveren aan de hervorming van het toezicht op de advocatuur. De komende periode staat in het teken van de verdere professionalisering van het toezicht waarbij het College een voortrekkersrol vervult; de verdere implementatie van het Handhavingskader voor de werking van het door de dekens uitgeoefende toezicht; en de overgang van lokaal naar landelijk gestuurd toezicht op de advocatuur.

De afgelopen 10 jaar deed Alexandra Bitlloch ruime toezicht- en managementervaring op bij de Autoriteit Financiële Markten, waar zij meest recent de functie van hoofd Markttoegang vervulde. Daarvoor was zij werkzaam bij het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie als senior parketsecretaris fraude en onder meer bij CMS Derks Star Busmann Advocaten en de Rechtbank Amsterdam. Zij studeerde strafrecht aan de Universiteit Utrecht.

Het College is dank verschuldigd aan mr. drs. J.P. (Peter) van der Meij. Hij vervulde het afgelopen halfjaar op deeltijdbasis de functie van secretaris-kwartiermaker van het College en legde de basis voor professionalisering van de ondersteuning.

10 februari 2022 – college van toezicht advocatuur publiceert evaluatie van de werking van het dekentoezicht op Pels Rijcken

Het college van toezicht advocatuur heeft een evaluatie uitgevoerd naar de werking van het Haagse dekentoezicht op Pels Rijcken in de periode 2015 tot 2021. In het Persstatement staan de bevindingen en aanbevelingen van het college. Het volledige rapport van deze evaluatie is hier te lezen. Vragen over het rapport kunt u richten aan Eric Trinthamer (e.trinthamer@advocatenorde.nl).

16 december 2021 – college van toezicht advocatuur publiceert begroting 2022 

College van toezicht advocatuur publiceert zijn Begroting 2022, zoals goedgekeurd door de Minister voor Rechtsbescherming d.d. 10 december 2021.

28 september 2021 – college van toezicht advocatuur publiceert tweede voortgangsrapportage versterking toezicht advocatuur

Tweede voortgangsrapportage over de versterking van het toezicht op de advocatuur.

Het is inmiddels ruim een jaar geleden dat het evaluatierapport Wpta door Pro Facto werd gepubliceerd. Eerder dit jaar wees het College van Toezicht in de eerste voortgangsrapportage al op het belang van spoedige helderheid over de nieuwe governance van het toezicht en de marsroute daarnaartoe, zodat actoren zich ernaar kunnen gaan richten. Versterking van het toezicht is daarvan afhankelijk en kan geen vertraging verdragen. Dat is de afgelopen maanden nog duidelijker geworden, zoals toegelicht in de tweede voortgangsrapportage.

Er lijkt binnen de sector brede overeenstemming te ontstaan over de nieuwe governance. Dat is verheugend. Hervorming is nodig om onafhankelijk en effectief toezicht mogelijk te maken, toegesneden op de eisen van deze tijd. Een belangrijk, nog uitstaand punt is de financiering van het toezicht. Deze mag niet langer afhankelijk zijn van onder toezicht gestelde advocaten en advocatenkantoren. Daarnaast vraagt het College aandacht voor de werking van het toezicht in de praktijk. Het College bepleit wettelijke waarborgen die onder meer zijn gericht op het effectieve en efficiënte functioneren van het Dekenberaad, op uitsluiting van aansprakelijkheid van toezichthouders, en op geheimhouding van toezichtinformatie. Bij toezichthouders in andere sectoren zijn dergelijke arrangementen gebruikelijk, in de advocatuur is dit het moment om het goed te regelen.

In de voortgangsrapportage wordt ook ingegaan op het belang van de uitvraag van financiële kengetallen door de Dekens voor het risicogestuurd toezicht, op de inzage door het College in individuele toezichtdossiers om de kwaliteit van het uitgeoefende toezicht te kunnen beoordelen, en op de aanpak door het College van de evaluatie toezicht Pels Rijcken.

12 augustus 2021 – Evaluatie van dekentoezicht op Pels Rijcken door College van toezicht advocatuur

Het College van Toezicht advocatuur heeft er kennis van genomen dat de Haagse Deken het onderzoek naar de fraude die heeft plaatsgevonden bij advocaten- en notariskantoor Pels Rijcken heeft afgerond.  De resultaten van het onderzoek zal het College grondig bestuderen zodra die aan het College ter beschikking komen.  De casus roept vragen op over de governance en controlemechanismen binnen het kantoor en het toezicht uit hoofde van onder meer de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) dat in belangrijke mate op die interne mechanismen behoort te kunnen steunen.

Conform de verantwoordingsprincipes vastgelegd in zijn eigen Handhavingskader zal het College naar aanleiding van dit ernstige incident een evaluatie maken hoe het toezicht op de advocatuur in het arrondissement heeft gefunctioneerd en of er, los van de casus als zodanig, bredere lessen zijn te trekken voor dat toezicht.  Het College streeft ernaar de evaluatie zo spoedig mogelijk te voltooien en laat zich adviseren door mr. H.J.Th. Biemond, mr. drs. G.J. Everts RA en prof. dr. mr. M. Pheijffer RA.

10 mei 2021 – college van toezicht publiceert eerste voortgangsrapportage versterking toezicht advocatuur

Eerste voortgangsrapportage over de versterking van het toezicht op de advocatuur:  college van toezicht bepleit dat de aanbevolen nieuwe governancestructuur zo spoedig mogelijk tot stand wordt gebracht

Op verzoek van de Minister voor Rechtsbescherming zal het college van toezicht (college) de komende periode afzonderlijk rapporteren over de voortgang van de versterking van het toezicht op de advocatuur in het licht van de evaluatie van de Wet positie en toezicht advocatuur (Wpta). Vandaag is de eerste voortgangsrapportage aangeboden aan de Minister.

Gekozen is voor een voortgangsrapportage aan de hand van drie thema’s: governancestructuur van het toezicht; onafhankelijkheid van de toezichthouder en werking van het toezicht.  Op elk van deze thema’s wordt de voortgang weergegeven, inclusief de door het college in samenspraak met de sector in kaart gebrachte governancestructuur.

Vorig jaar heeft het college het een risico genoemd dat de discussie over de veranderende rol van het dekenberaad als vervolg op de evaluatie Wpta afleidend en vertragend kan doorwerken op de uitvoering en verdere professionalisering van het toezicht (Werkplan CvT 2021).  Dat risico is nog steeds aanwezig. Het college is bezorgd over mogelijke vertraging in de implementatie van de aanbevelingen van Pro Facto en bepleit een zo spoedig mogelijk tot stand brengen van de nieuwe structuur.

12 november 2020 – Interview Advocatenblad

Op 12 november jl. is een artikel verschenen in het Advocatenblad waarbij de kroonleden Andrée van Es en Jeroen Kremers zijn geïnterviewd. ‘Toezicht deken moet snel beter’

15 oktober 2020 – College van toezicht advocatuur publiceert handhavingskader

Het college van toezicht advocatuur publiceert vandaag zijn handhavingskader. Het college is in 2019 van start gegaan met het opstellen van een handhavingskader om zijn Toezichtkader te operationaliseren. Ter voorbereiding vroeg het college advies aan prof. mr D. Schoenmaker, hoogleraar banking & finance aan de Erasmus Universiteit, gelet op diens ervaring in het toezichtveld.

Prof. Schoenmaker bracht in augustus 2019 advies uit over de hoofdlijnen van ontwerp en de criteria waaraan een kwalitatief goed en evenwichtig handhavingskader moet voldoen. Het handhavingskader, opgesteld in nauwe samenwerking met de dekens, dient een tweeledig doel: het is een samenhangend raamwerk dat enerzijds de dekens helpt bij de uitoefening van het toezicht en de klachtbehandeling en zorgt anderzijds voor een verdere professionalisering van de taakuitoefening van het college. Het handhavingskader draagt bij aan de verdere professionalisering van de taakuitoefening van het college door het gehele toezichtproces gestructureerd bijeen te brengen en te beschrijven.

21 september 2020 – Positief evaluatierapport over toezicht advocatuur

De minister voor Rechtsbescherming stuurde vandaag de eindrapportage van de evaluatie van de Wet positie en toezicht advocatuur (Wpta) naar de Tweede Kamer, inclusief beleidsreactie. Deze wet introduceerde in 2015 een nieuw toezichtstelsel voor de advocatuur in de Advocatenwet. Het toezicht op advocaten werd belegd bij de dekens in de arrondissementen. Het college van toezicht werd ingesteld als systeemtoezichthouder op de toezichthoudende taken van de dekens.

De leden van het college van toezicht hebben bijgedragen aan de evaluatie door gesprekken met de onderzoekers. Het college kan zich, waar het zijn eigen positie en rol betreft, op hoofdlijnen vinden in de conclusies en aanbevelingen van het rapport. Het rapport vormt een goede basis voor een verdere versterking van het toezicht. Het college zal zich daarvoor blijven inzetten.

Het onderzoek is uitgevoerd door ProFacto, bureau voor bestuurskundig en juridisch onderzoek, advies en onderwijs, en de vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde van de Rijksuniversiteit Groningen, in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC).

26 maart 2020 – Frans Knüppe toegetreden tot college van toezicht

Frans Knüppe is toegetreden tot het college van toezicht per 26 maart 2020. Op die datum is hij verkozen tot nieuwe algemeen deken van de Nederlandse orde van advocaten (NOvA). De algemeen deken is op grond van de Advocatenwet tevens voorzitter van het college. Knüppe was vanaf 1 september 2017 lid van de algemene raad van de NOvA. Vanaf april 2019 was hij waarnemend algemeen deken. Hij is advocaat bij Dirkzwager legal & tax, Arnhem en gespecialiseerd in (internationaal) contractenrecht en arbitrage.

Knüppe volgt Johan Rijlaarsdam op, die sinds 1 januari 2019 beide functies vervulde. De kroonleden van het college bedanken Rijlaarsdam voor de prettige samenwerking met hem.

Eerdere nieuws- en persberichten

6 februari 2020 – Jaarverslag 2019: vooruitgang in het toezicht op de advocatuur

Het college van toezicht van de Nederlandse orde van advocaten heeft ook in 2019 verdere stappen gezet. Tegelijkertijd blijft er nog veel te doen. Dat schrijft het college van toezicht in zijn Jaarverslag 2019.

Begin 2019 legde het college in het Toezichtkader de normen vast, waaraan hij de uitoefening van het toezicht en de klachtbehandeling door de dekens toetst. Als volgende fase van ontwikkeling werkt het college aan de operationalisering van het Toezichtkader in een alomvattend handhavingskader. Dat legt de basis voor een verdere professionalisering van de taakuitoefening door het college. Het college zal het handhavingskader in 2020 afronden en implementeren.

Jaren van inspanningen hebben ertoe geleid dat de dekens hun taakuitoefening verder hebben geharmoniseerd. De dekens stelden beleid vast voor het gebruik van hun toezicht- en handhavingsbevoegdheden in geval van recidive bij advocaten. En voor het analyseren van de financiële kengetallen van advocatenkantoren stelden zij ratio’s of rekenregels vast, waardoor sprake is van een objectief en uniform beoordelingskader.

De dekens hebben met het uitbrengen van een gezamenlijk Jaarverslag Toezicht 2018 een stap vooruit gezet in de verantwoording. Het college acht voor de toekomstige verantwoording verbetering nodig. Onder meer verwacht het college dat iedere deken – naast een centraal jaarverslag over het beleid – inzicht geeft in en verantwoording aflegt over zijn eigen taakuitoefening en de uitvoering van het beleid in zijn arrondissement.

Verder constateert het college dat de dekens het toezicht op naleving van de anti-witwasregelgeving (Wwft) minder risico-gebaseerd uitoefenen dan de wet voorschrijft. Zo zijn de dekens nog niet gestructureerd nagegaan welke specifieke risico’s zich in de advocatuur voordoen, naast de bestaande nationale en internationale risicobeoordelingen van de overheden. Ook hebben de dekens nog weinig inzicht in de risicoprofielen van advocaten(kantoren) die Wwft-plichtige diensten verlenen. Daardoor is het voor de dekens thans niet goed mogelijk om de frequentie en intensiteit van het toezicht te bepalen en hun capaciteit in te zetten daar waar de risico’s zijn.

Samenstelling college van toezicht
Het college bestond in 2019 uit Johan Rijlaarsdam, voorzitter, en Andrée van Es en Jeroen Kremers, kroonleden. Johan Rijlaarsdam heeft zijn werkzaamheden als algemeen deken van de Nederlandse orde van advocaten (NOvA) in januari 2020 neergelegd.

Tot de verkiezing van een nieuwe algemeen deken zal Rijlaarsdam betrokken blijven bij het college van toezicht, zodat ook het bij wet bij de algemeen deken belegd toezichtinstrumentarium beschikbaar blijft. De NOvA heeft de verkiezing voorzien voor 26 maart 2020.

13 januari 2020 – Reactie college van toezicht op terugtreden algemeen deken NOvA

De kroonleden van het college van toezicht hebben er kennis van genomen dat Johan Rijlaarsdam per direct zijn werkzaamheden neerlegt als algemeen deken van de Nederlandse orde van advocaten (NOvA) wegens persoonlijke redenen. De algemeen deken is op grond van de Advocatenwet tevens voorzitter van het college van toezicht.

Tot de verkiezing van een nieuwe algemeen deken zal Rijlaarsdam betrokken blijven bij het college van toezicht zodat ook het bij wet bij de algemeen deken belegd toezichtinstrumentarium beschikbaar blijft.

19 december 2019College van toezicht publiceert Werkplan 2020

In zijn jaarlijkse werkplan benoemt het college de toezichtthema’s waaraan hij in het komende jaar specifiek aandacht gaat besteden. In het Werkplan 2020 schetst het college enkele ontwikkelingen en risico’s die hij signaleert, zowel in het toezicht als in en om de advocatuur. 

In 2020 zal het college erop toezien dat de dekens voortgaan met het implementeren van de beleidsmaatregelen die zij in voorgaande jaren in het dekenberaad hebben genomen. Het college zal voor zijn eigen taakuitoefening een handhavingskader vaststellen op basis van het in 2019 tot stand gebrachte Toezichtkader. Daarmee kan het college voorspelbaar en consistent acteren. Voor de dekens wordt het handhavingskader behulpzaam bij het verder vormgeven en uitvoeren van hun risicogestuurd toezicht. Dat geldt net zo voor het toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Dat onderwerp vergt in toenemende mate de aandacht van dekens en college.

Nieuw is de aandacht die het college vraagt voor het onderwerp integriteit en cultuur. Dat thema is van groot belang voor de gehele advocatuur, ongeacht de omvang van een kantoor.

Samengevat leidt dit tot de volgende toezichtthema’s voor 2020:

  • a. Uitwerken en implementeren van het handhavingskader
  • b. Risico-gestuurd toezicht
  • c. Toezicht op naleving van de Wwft
  • d. Integriteit, cultuur en interne controle

7 maart 2019 – College van toezicht publiceert Werkplan 2019

In zijn jaarlijkse werkplan benoemt het college de toezichtthema’s waaraan hij in het komende jaar specifiek aandacht wil besteden. In het Werkplan 2019 schetst het college enkele risico’s en ontwikkelingen die hij signaleert, zowel in het toezicht door de dekens als in en om de advocatuur. Daarnaast is het college zich ook bewust van de ontwikkelingen dichter bij huis, bij hemzelf. De afgelopen jaren is ervaring opgedaan met het per 2015 ingevoerde toezichtmodel en de rollen van de actoren daarin. Het college van toezicht wil komend jaar ook kijken naar zijn eigen rol: hoe hij de normen uit het recent vastgestelde Toezichtkader toetst, hoe hij waar nodig handhavend optreedt, en hoe hij zelf verantwoording aflegt.

Dit leidt tot de keuze van de volgende toezichtthema’s voor 2019:

  1. opstellen van een handhavingskader
  2. verantwoording
  3. uitvoering van wat in 2018 in gang is gezet.

Dat laatste punt ziet op ontwikkelingen in het risico-gestuurd toezicht, financieel toezicht, toezicht op naleving van de Wwft en de organisatie en ondersteuning van de dekens.

31 januari 2019 – College van toezicht constateert vooruitgang bij het toezicht van dekens

Het college van toezicht van de Nederlandse orde van advocaten constateert in zijn Jaarverslag 2018 dat het toezicht door de dekens stappen vooruit heeft gemaakt. Er is op veel terreinen beleid tot stand gekomen, zoals bijvoorbeeld voor risico-gestuurd toezicht. Besluitvorming in het dekenberaad neemt echter nog vaak veel tijd in beslag. Het college blijft daarom de dekens aansporen tot slagvaardig optreden en versterking van de onderlinge samenwerking, en om uitvoering te geven aan geformuleerd beleid.

In het Jaarverslag 2018 blikken de kroonleden Jan de Wit en Andrée van Es en oud-algemeen deken Bart van Tongeren terug op vier jaar ervaring met het in 2015 ingevoerde toezichtsysteem. Doel van het toezicht via de lokale dekens in de arrondissementen is het borgen van de kwaliteit en integriteit van de advocatuur. Daartoe zijn belangrijke stappen gezet. Zo valt waar te nemen dat bij de klachtbehandeling de dekens alert reageren, vaker gebruik maken van het dekenbezwaar en consequenter een dekenstandpunt formuleren.

Het jaarverslag gaat nader in op het financiële toezicht, het toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), de ondersteuning van de dekens en de omgang met recidive.

Voor het college is van belang dat de verantwoording van de dekens meer aandacht besteedt aan wat zij hebben gedaan, aan de effecten van het toezicht en aan relevante ontwikkelingen voor de advocatuur. De huidige jaarverslagen van de lokale orden bieden inzicht in de wijze waarop het toezicht wordt uitgeoefend, maar weinig inzicht in de aard en de ernst van normschendingen en de effecten van het toezicht.

Het college heeft de normen voor het toezicht en de klachtbehandeling nader ingevuld in een Toezichtkader. Dat is vastgesteld als onderdeel van de Algemene beleidsregel toezicht en klachtbehandeling van het college. Daarmee treedt een volgende fase van ontwikkeling in. Het college zal komend jaar een aanpak uitwerken om de normering in het Toezichtkader meer systematisch en voorspelbaar te toetsen. Die aanpak – van normering via monitoring tot handhaving en verantwoording – beoogt voor zover mogelijk de volle breedte van de effectiviteit van het toezicht te omvatten.

13 december 2018 – Jeroen Kremers benoemd tot lid college van toezicht

De heer dr. J.J.M. (Jeroen) Kremers is bij koninklijk besluit benoemd tot lid van het college van toezicht. Hij volgt per 1 januari 2019 Jan de Wit op, wiens benoeming op die datum afloopt. 

Jeroen Kremers is tevens voorzitter van de raad van commissarissen van Robeco, voorzitter van de raad van commissarissen van Uber Payments B.V. en lid van de raad van commissarissen van de Nederlandsche Spoorwegen Groep N.V. Daarnaast is hij onder meer lid van de commissie kapitaalmarkt Autoriteit Financiële Markten.
Kremers is als topambtenaar bij het ministerie van Financiën (1997-2003) nauw betrokken geweest bij de organisatie van het toezicht op de financiële markten. Daarna werkte hij als bewindvoerder bij het IMF (2003-2007) en was hij Corporate Executive Vice President en lid raad van bestuur bij ABN Amro (2007-2010). Hij was vice-voorzitter raad van bestuur bij de Royal Bank of Scotland N.V. (2010-2014). 

22 maart 2018 – College van toezicht advocatuur publiceert jaarverslag 2017 

In 2017 hebben de dekens zichtbare verbetering bereikt, met name bij het financieel toezicht en het toezicht op de omgang met derdengelden. Ten aanzien van de ondersteuning van de dekens heeft het college erop aangedrongen dat de dekens bedenken hoe zij hun organisatie het beste kunnen inrichten, structureel kunnen samenwerken en effectiever kunnen werken. Dat is nodig om aan de eisen van de huidige taken en de komende taakverzwaring te kunnen voldoen. Dat schrijft het college van toezicht van de Nederlandse orde van advocaten in zijn jaarverslag over 2017.

Het financieel toezicht is verbeterd doordat alle dekens sinds medio 2017 bij alle kantoorbezoeken de unit Financieel toezicht advocatuur inschakelen voor de beoordeling van de financiële positie van de kantoren en de controle op de derdengeldrekening. Dat waarborgt een uniforme beoordeling. Ook hebben de dekens pilots gehouden met het opvragen van de financiële kengetallen van alle advocatenkantoren in een arrondissement. Daarmee hebben ze een structurele en consistente werkwijze ontwikkeld om in een vroeg stadium mogelijke problemen in de financiële huishouding bij advocatenkantoren te onderkennen.

Het college constateert dat het toezicht op de advocatuur in de afgelopen jaren steeds intensiever is geworden, onder meer doordat de dekens kantoorbezoeken afleggen en het toezicht op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) erbij hebben gekregen. Daardoor is het werk voor de dekens en de ondersteunende bureaus van de lokale orden van advocaten sterk toegenomen. Ook in 2018 zullen de dekens er taken bij krijgen, mede door een aanscherping van de Wwft. Het college maakt zich zorgen dat de capaciteit en kwaliteit van de bureaus onvoldoende in de pas loopt met de eisen die de huidige taken en de komende taakverzwaring aan de dekens stellen. Daarom drong het college er bij de dekens op aan dat zij bedenken hoe zij hun organisatie het beste kunnen inrichten, structureel kunnen samenwerken en effectiever kunnen werken, en daar uitvoering aan geven.

Het college constateert dat de dekens druk bezig zijn om een eenduidig beeld te krijgen van wat risico-gestuurd toezicht inhoudt en om daar een concrete en gestructureerde invulling aan te geven. Om het proces te versnellen heeft het college besloten om de dekens een handreiking te bieden voor de ontwikkeling van een gestructureerd risico-gestuurd toezicht.

Bij de klachtbehandeling constateert het college dat de dekens verschillend omgaan met de wijze waarop zij aan de klager een advies of visie geven over de ontvankelijkheid of gegrondheid van de klacht. Het college vindt het wenselijk dat de dekens een uniforme werkwijze afspreken en heeft de dekens aanbevolen om dit ter afstemming op de agenda te zetten van overleg met de tuchtrechters.

Meer informatie over de werkzaamheden van het college en zijn bevindingen vindt u in het Jaarverslag 2017.

9 februari 2017 – Toezicht advocatuur: zichtbare verbetering; extra inspanningen blijven nodig

In 2016 hebben de dekens zichtbare stappen gezet in de verbetering van het toezicht. Wel blijven op een aantal terreinen nog extra inspanningen nodig, zoals bij het risico-gestuurd toezicht en het financieel toezicht. Dat schrijft het college van toezicht van de Nederlandse orde van advocaten in zijn Jaarverslag 2016. Gelet op deze bevindingen zal het college zich in 2017 met name richten op het risico-gestuurd toezicht en financieel toezicht. In zijn Werkplan 2017 zet het college uiteen op welke toezichtthema’s hij zich daarnaast gaat richten, zoals het toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de verdere professionalisering van de taakuitoefening van de dekens.

Het college ziet bijvoorbeeld verbeteringen in de mate waarin de dekens signalen van ketenpartners verkrijgen en dekenbezwaren (ambtshalve klachten) indienen tegen advocaten, en in de wijze waarop de dekens verantwoording afleggen in hun jaarverslagen.

Bij het risico-gestuurde toezicht is de beoogde gestructureerde aanpak nog onvoldoende van de grond gekomen. Zo zijn de risico’s nog niet in alle arrondissementen voldoende geïnventariseerd en zijn er nog geen risicoprofielen opgesteld. Het vergt een extra inspanning van de dekens om dat alsnog te realiseren.

Verder constateert het college dat de dekens het financieel toezicht op verschillende wijze uitvoeren. Mede daardoor is er te weinig een structurele aanpak met objectieve en uniforme criteria zichtbaar. Het college beveelt de dekens aan om meer gebruik maken van de expertise van de unit Financieel toezicht advocatuur. In 2016 is een pilot uitgevoerd met het opvragen van financiële kengetallen van alle advocatenkantoren in één arrondissement. De uitkomsten daarvan zijn nog niet bekend. Voor 2017 wil het college dat de dekens op basis van deze pilot een effectieve methode ontwikkelen om vroegtijdig een structureel overzicht te krijgen van eventuele financiële problemen bij advocaten. “Het doel is dat de dekens daarmee de continuïteit van de dienstverlening van advocaten kunnen bewaken en de risico’s door aantasting van de (financiële) integriteit van advocaten kunnen voorkomen of beperken”, aldus voorzitter Bart van Tongeren. “Dat is in het belang van rechtzoekenden”.

15 september 2016 – Publicatie tussentijds verslag 2016

Het college van toezicht van de Nederlandse orde van advocaten deed op 15 september 2016 tussentijds verslag van zijn werkzaamheden en enkele bevindingen uit de eerste helft van dit jaar. Tijdens bezoeken aan de 11 lokale dekens heeft het college gesproken over het door hen uitgeoefende toezicht en de klachtbehandeling aan de hand van een uniforme vragenlijst. Ook sprak het college met andere betrokken partijen. Het verslag noemt enkele punten die het college van toezicht zijn opgevallen. Zo bezoeken de dekens jaarlijks minimaal 10% van de kantoren in hun arrondissement. Dat is bedoeld als proactief toezicht. Als onderdeel van deze 10% bezoeken de dekens in verschillende mate ook kantoren van advocaten over wie zij een signaal hebben ontvangen dat er iets niet in orde zou zijn. Het college constateert dat daardoor minder ruimte overblijft voor preventief toezicht. Daarom vindt het college het wenselijk dat bezoeken naar aanleiding van een signaal over een advocaat bovenop deze 10% komen. Verder meent het college dat de dekens zich meer moeten inzetten om advocaten bewuster te maken van hun verplichtingen op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De dekens moeten kritisch blijven bij hun toezicht op de naleving van deze wet. Verder is het voor de uitvoering van al hun taken van belang dat de dekens voldoende tijd aan het dekenaat kunnen besteden en over voldoende ondersteuning beschikken.

29 juni 2016 – Nieuw lid college van toezicht per 1 januari 2017

Mevrouw drs. A.Ch. (Andrée) van Es is bij koninklijk besluit benoemd tot lid van het college van toezicht met ingang van 1 januari 2017.  Zij volgt de heer mr. R.J. (Rein Jan) Hoekstra op, wiens benoeming op die datum afloopt.Van Es is oud-Kamerlid en voormalig wethouder van Amsterdam. Na haar vertrek uit de Tweede Kamer was ze onder meer werkzaam bij de VPRO-radio, ‘De Balie’, voorzitter van GGZ Nederland en directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Sinds 2014 is zij voorzitter van de Nationale UNESCO Commissie en toezichthouder bij het UMCG en de Forensische Zorgspecialisten.

4 februari 2016 – College van toezicht advocatuur publiceert jaarverslag 2015 en werkplan 2016

Het college van toezicht van de Nederlandse orde van advocaten brengt vandaag zowel zijn jaarverslag 2015 uit als zijn werkplan voor 2016. Afgelopen jaar heeft het college in het kader van zijn systeemtoezicht een eerste beeld verkregen van het toezicht en de klachtbehandeling door de elf lokale dekens.

Het college constateert dat de ondersteuning van de dekens door de uitbreiding van hun toezichttaken meer capaciteit en specialistische kennis vergt. Volgens het college kunnen de dekens die ondersteuning efficiënter organiseren door meer samen te werken en gebruik te maken van gedeelde expertise.

Vanwege kwaliteits- en integriteitsrisico’s vindt het college het van belang dat de dekens meer structureel overzicht krijgen van de financiële huishouding van advocatenkantoren. Daarvoor starten de dekens in 2016 een pilot met het opvragen van financiële kengetallen van kantoren.

Verder mist het college eenduidige criteria voor het indienen van een dekenbezwaar. “Dekens dienen vaker een dekenbezwaar in te dienen als er sprake is van een ernstige situatie, zoals bijvoorbeeld vermeend frauduleus handelen, of van herhaling”, aldus voorzitter Bart van Tongeren. Ook wil het CvT dat de dekens op een meer uniforme wijze verantwoording afleggen over het toezicht en de klachtbehandeling. Van Tongeren: “Een goede registratie is geen doel op zich, maar een voorwaarde om inzicht te geven in het toezicht. Dat bevordert de consistentie ervan en vergroot de zichtbaarheid van het werk van de dekens.”

Voor 2016 zijn dit ook aandachtspunten voor het college. Daarnaast kiest het college als toezichtthema’s de nadere uitwerking van het risico-gestuurde toezicht, de controle op de naleving van de Wwft, de verkrijging van signalen van ketenpartners en de wijze waarop de dekens klachten behandelen.

7 september 2015  – College van toezicht advocatuur publiceert tussentijds verslag   

Het college van toezicht van de Nederlandse orde van advocaten brengt vandaag [7 september 2015] een tussentijds verslag uit. De eerste helft van dit jaar heeft in het teken gestaan van verkenning en het verkrijgen van een beeld van het toezicht en de klachtbehandeling door de lokale dekens, het zogeheten systeemtoezicht. “Niet alleen het college is nieuw, ook de dekens kregen er op 1 januari nieuwe taken bij, zoals de bevoegdheid om een bestuurlijke boete op te leggen”, aldus collegelid Rein Jan Hoekstra. “Het is daarom te vroeg om nu al conclusies te trekken over het toezicht door de lokale dekens.”

Wel beschrijft het verslag enkele punten die het college van toezicht zijn opgevallen, en waaraan het college specifiek aandacht zal geven in de rest van het jaar. Dat gaat bijvoorbeeld over een verdere harmonisering van de (cijfermatige) verantwoording door de dekens.

Daarnaast heeft het college een beleidsregel vastgesteld met algemene normen voor het toezicht en de klachtbehandeling, zoals consistentie en effectiviteit. Het college sluit in de beleidsregel tevens aan bij het bestaande beleid van de dekens, dat onder meer ziet op procedures voor de klachtbehandeling en de uitvoering van bezoeken aan advocatenkantoren.