Het college van toezicht is een onafhankelijk orgaan van de Nederlandse orde van advocaten

Beleidsregels

Het college van toezicht heeft de Algemene beleidsregel toezicht en klachtbehandeling vastgesteld, die in werking is getreden op 15 mei 2015.

In deze beleidsregel stelt het college op grond van artikel 45h van de Advocatenwet algemene normen waaraan het toezicht en de klachtbehandeling door de dekens moeten voldoen. Het college heeft deze algemene normen nader ingevuld in een Toezichtkader. Dat is opgesteld om te laten zien waaraan het college de uitoefening van het toezicht op advocaten en de behandeling van klachten over advocaten toetst. Met de publicatie van het Toezichtkader beoogt het college bij te dragen aan de transparantie van zijn taakuitoefening.

Ook schrijft de beleidsregel voor dat de dekens toepassing geven aan de door hen vastgestelde (beleids)regels en de afspraken en handleidingen die zij in het dekenberaad – het overlegorgaan van alle dekens – voor deze taken maken of opstellen. Het college van toezicht legt daarmee de regels en afspraken van de dekens ten grondslag aan zijn toezichtbeleid. Op 2 oktober 2020 heeft het college het handhavingskader vastgesteld. Dit kader vormt de operationalisering van het Toezichtkader. Het Handhavingskader beschrijft het toezichtproces van het college ten opzichte van de dekens: van normering, via monitoring tot handhaving en verantwoording. Het handhavingskader draagt bij aan de verdere professionalisering van de taakuitoefening van het college door het gehele toezichtproces gestructureerd bijeen te brengen en te beschrijven.

De hierboven gepubliceerde Algemene beleidsregel is gewijzigd:

– per 25 juli 2018 naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn. De wijziging is technisch van aard en betreft de verwijzing naar een ander wetsartikel. De wijziging vindt u hier.

– per 1 februari 2019 in verband met de vaststelling van het Toezichtkader ter invulling van de normen voor het toezicht en de klachtbehandeling. De wijziging vindt u hier.

– per 15 oktober 2020 in verband met de vaststelling van het handhavingskader. De wijziging vindt u hier.

– Het college van toezicht heeft per 15 juni 2022 besloten de tekst van de Algemene beleidsregels toezicht en klachtbehandeling, het Toezichtkader en het Handhavingskader redactioneel aan te passen om zo te verhelderen op welke partijen de verschillende regels betrekking hebben. Naar het oordeel van het college waren deze verplichtingen reeds voldoende duidelijk. De aanpassing van de tekst leidt dan ook niet tot inhoudelijke wijziging van de genoemde normen in de beleidsregels, maar heeft als doel te verduidelijken waar deze van toepassing zijn op de dekens die in het arrondissement het toezicht uitoefenen. De wijziging vindt u hier.

– Het college van toezicht heeft op 28 februari 2024 besloten het toezichtkader te actualiseren. De publicatie van deze wijziging in de Staatscourant vond plaats op 12 maart 2024, deze vindt u hier.