Het college van toezicht is een onafhankelijk orgaan van de Nederlandse orde van advocaten

Beleidsregels

Het college van toezicht heeft op 8 mei 2015 een beleidsregel vastgesteld voor het toezicht en de klachtbehandeling door de dekens. In deze beleidsregel stelt het college van toezicht op grond van artikel 45h van de Advocatenwet algemene normen waaraan het toezicht en de klachtbehandeling moeten voldoen. Ook dienen de dekens toepassing te geven aan de door hen vastgestelde (beleids)regels en de afspraken en handleidingen die zij in het dekenberaad – het overlegorgaan van alle dekens – voor deze taken maken of opstellen. Het college van toezicht legt daarmee de regels en afspraken van de dekens ten grondslag aan zijn toezichtbeleid. De Algemene beleidsregel toezicht en klachtbehandeling is in werking getreden op 15 mei 2015.

De hierboven gepubliceerde Algemene beleidsregel is gewijzigd per 25 juli 2018 naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn. De wijziging is technisch van aard en betreft de verwijzing naar een ander wetsartikel. Het wijzigingsbesluit vindt u hier.