Het college van toezicht is een onafhankelijk orgaan van de Nederlandse orde van advocaten

Werkplan

Het college van toezicht is wettelijk verplicht om jaarlijks een werkplan vast te stellen. Daarin beschrijft het college het toezichtkader dat hij hanteert en de toezichtthema’s waaraan hij in het komende jaar specifiek aandacht wil besteden.

Op 13 februari 2019 stelde het college van toezicht zijn Werkplan 2019 vast. Daarin schetst het college enkele risico’s en ontwikkelingen die hij signaleert, zowel in het toezicht door de dekens als in en om de advocatuur. Daarnaast is het college zich ook bewust van de ontwikkelingen dichter bij huis, bij hemzelf. De afgelopen jaren is ervaring opgedaan met het per 2015 ingevoerde toezichtmodel en de rollen van de actoren daarin. Het college van toezicht wil komend jaar ook kijken naar zijn eigen rol: hoe hij de normen uit het recent vastgestelde Toezichtkader toetst, hoe hij waar nodig handhavend optreedt, en hoe hij zelf verantwoording aflegt.

Dit leidt tot de keuze van de volgende toezichtthema’s voor 2019:

  1. opstellen van een handhavingskader
  2. verantwoording
  3. uitvoering van wat in 2018 in gang is gezet.

Dat laatste punt ziet op ontwikkelingen in het risico-gestuurd toezicht, financieel toezicht, toezicht op naleving van de Wwft en de organisatie en ondersteuning van de dekens.

Eerdere publicaties

Werkplan 2018

Werkplan 2017

–  Werkplan 2016

–  Werkplan 2015