Het college van toezicht is een onafhankelijk orgaan van de Nederlandse orde van advocaten

Werkplan

Het college van toezicht is wettelijk verplicht om jaarlijks een werkplan vast te stellen. Daarin beschrijft het college de thema’s waaraan het in het komende jaar specifiek aandacht gaat besteden.  

Op 28 februari 2023 publiceerde het college van toezicht het Werkplan 2023.  Hierin beschrijft het college van toezicht het toezichtprogramma voor 2023 en de acties die het college gaat uitvoeren.

De kerntaak van het college is om als systeemtoezichthouder met een onafhankelijke blik van buiten te kijken naar het functioneren van het toezicht op advocaten en de klachtbehandeling door de lokale dekens. Daartoe bezoekt het college net als in voorgaande jaren alle elf lokale dekens. Daarnaast overlegt het college vier maal per jaar met het voltallige dekenberaad.

In de bezoekronde geeft het college onder andere extra aandacht aan de wijze waarop het toezicht per arrondissement is opgezet en hoe de dekens de toezichtinstrumenten toepassen. Hierbij betrekt het college casuïstiek op basis van afgeronde toezichtdossiers. Ook onderzoekt het college de klachtbehandeling in de praktijk. Het college koppelt vervolgens bevindingen en aanbevelingen aan de dekens terug, om zo het toezicht en de klachtbehandeling verder te professionaliseren, uniformeren en versterken.

Het college ziet dat de dekens het belang van integer handelen sterk ervaren. De dekens is gevraagd in samenwerking met de Nederlandse Orde van Advocaten te komen tot een afgebakende definitie van ‘integriteit’. Het college zet hierover het gesprek voort in de bezoekronde in 2023 en tijdens het overleg met het dekenberaad. 

Overige ontwikkelingen die in 2023 extra aandacht vragen zijn onder andere de gevolgen voor de advocatenkantoren van de sanctieregelgeving tegen Rusland, het risico op criminele ondermijning en de ondersteuning van de dekens in hun complexe rol als toezichthouders.

De minister voor Rechtsbescherming werkt aan de hervorming van het toezicht op de advocatuur, wat zal leiden tot één landelijke toezichthouder. Het college volgt de ontwikkelingen en draagt desgewenst bij aan de discussie over het nieuwe toezichtmodel.

Het college rapporteert over de voortgang van de activiteiten en de versterking van het toezicht in het jaarverslag en de periodieke voortgangsrapportages.   

Eerdere publicaties

Werkplan 2022

Werkplan 2021

Werkplan 2020

Werkplan 2019

Werkplan 2018

Werkplan 2017

–  Werkplan 2016

–  Werkplan 2015