Het college van toezicht is een onafhankelijk orgaan van de Nederlandse orde van advocaten

Werkplan

6 februari 2024 – College van toezicht publiceert werkplan 2024

In het werkplan 2024 beschrijft het college van toezicht advocatuur het toezichtprogramma voor 2024 en de acties die het college dit jaar wil uitvoeren.

Bezoekronde dekens
In zijn rol als systeemtoezichthouder bezoekt het college in 2024 alle lokale dekens. Het college bespreekt vervolgens de bevindingen en aanbevelingen die het college uit de bezoekronde afleidt met de dekens. Thema’s hierbij zijn: zichtbaar, onafhankelijk, effectief, professioneel en consistent. De bezoekronde behoort tot de kernactiviteiten van het college, net als het periodieke overleg met het dekenberaad.

In de bezoekronde 2024 besteedt het college extra aandacht aan de effectiviteit van het dekenale toezicht en de klachtenbehandeling, en het jaarplan van het dekenberaad. Daarnaast worden dilemma’s besproken die de dekens in het afgelopen jaar hebben ervaren.

Overleg dekenberaad
Om bij te dragen aan uniform en professioneel toezicht op de advocatuur heeft het college periodiek overleg met het dekenberaad. In 2024 zal het college vier keer een overleg hebben met het dagelijks bestuur van het dekenberaad en twee keer met het voltallig dekenberaad.

Nieuw toezichtmodel
De minister voor Rechtsbescherming werkt aan een wetsvoorstel dat leidt tot aanpassing van de Advocatenwet. In de plannen van de minister verschuift het toezicht op de lokale dekens naar een nieuw op te richten Onafhankelijke Toezichthouder Advocatuur (OTA). Het college krijgt een andere rol en zal worden gevormd door drie door de Kroon benoemde leden. Het college volgt de ontwikkelingen en draagt waar nodig of gewenst bij aan het publieke debat over het nieuwe toezichtmodel.

Nieuwe wetgeving
In 2024 treedt de Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki) in werking. Deze nieuwe wet bevat regels over de uitvoering van buitengerechtelijke incassowerkzaamheden en gaat ook gelden voor advocaten die incassodiensten verrichten. Het college beraadt zich erop hoe het de nieuwe wet gaat betrekken in het systeemtoezicht.
De minister van Buitenlandse zaken werkt aan modernisering van het Nederlandse sanctiestelsel. Hierbij wordt onder andere gekeken naar uitbreiding van de Sanctiewet voor advocaten. Hoe het toezicht hierop wordt ingericht zal naar verwachting blijken uit het nog te publiceren wetsvoorstel.

Verantwoording
Het college rapporteert in het jaarverslag en de periodieke voortgangsrapportages over de voortgang van de activiteiten en de werking van het toezicht, en bespreekt deze met de minister voor Rechtsbescherming.

___________________________________________________________________________

Voor meer informatie: Marjolein Zaal, 06 57022762. E-mail: marjolein.zaal@sprenkels.nl   

 

Eerdere publicaties

Werkplan 2023

Werkplan 2022

Werkplan 2021

Werkplan 2020

Werkplan 2019

Werkplan 2018

Werkplan 2017

–  Werkplan 2016

–  Werkplan 2015