Het college van toezicht is een onafhankelijk orgaan van de Nederlandse orde van advocaten

Werkplan

Het college van toezicht is wettelijk verplicht om jaarlijks een werkplan vast te stellen. Daarin beschrijft het college de thema’s waaraan hij in het komende jaar specifiek aandacht gaat besteden.  

Op 19 december 2019 publiceerde het college van toezicht zijn Werkplan 2020. Daarin schetst het college enkele ontwikkelingen en risico’s die hij signaleert, zowel in het toezicht als in en om de advocatuur.  

In 2020 zal het college erop toezien dat de dekens voortgaan met het implementeren van de beleidsmaatregelen die zij in voorgaande jaren in het dekenberaad hebben genomen. Het college zal voor zijn eigen taakuitoefening een handhavingskader vaststellen op basis van het in 2019 tot stand gebrachte Toezichtkader. Daarmee kan het college voorspelbaar en consistent acteren. Voor de dekens wordt het handhavingskader behulpzaam bij het verder vormgeven en uitvoeren van hun risicogestuurd toezicht. Dat geldt net zo voor het toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Dat onderwerp vergt in toenemende mate de aandacht van dekens en college. 

Nieuw is de aandacht die het college vraagt voor het onderwerp integriteit en cultuur. Dat thema is van groot belang voor de gehele advocatuur, ongeacht de omvang van een kantoor. 

Samengevat leidt dit tot de volgende toezichtthema’s voor 2020: 

a.  Uitwerken en implementeren van het handhavingskader  

b.  Risico-gestuurd toezicht  

c.  Toezicht op naleving van de Wwft  

d.   Integriteit, cultuur en interne controle. 

 

Eerdere publicaties

Werkplan 2019

Werkplan 2018

Werkplan 2017

–  Werkplan 2016

–  Werkplan 2015