Het college van toezicht is een onafhankelijk orgaan van de Nederlandse orde van advocaten

Werkplan

Het college van toezicht is wettelijk verplicht om jaarlijks een werkplan vast te stellen. Daarin beschrijft het college het toezichtkader dat hij hanteert en de toezichtthema’s waaraan hij in het komende jaar specifiek aandacht wil besteden.

Op 16 januari 2018 heeft het college van toezicht zijn werkplan voor 2018 vastgesteld. Het werkplan bevat vier thema’s die het college heeft gekozen naar aanleiding van enkele risico’s die hij signaleert in de taakuitoefening door de dekens.

Allereerst zal het college een nadere invulling geven aan het bestaande toezichtkader, zodat duidelijker is waaraan het toezicht en de klachtbehandeling door de dekens moeten voldoen. Daarnaast zal het college zich in 2018 met name richten op een verdere versterking van het preventieve toezicht. Hiervoor is nodig dat de dekens op gestructureerde wijze risico-gestuurd toezicht en financieel toezicht uitoefenen en hun organisatie en ondersteuning versterken.

Een ander toezichtthema is het toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Deze wet zal in de loop van 2018 zal worden gewijzigd en aangescherpt. Dit betekent dat de dekens hun toezicht daarop moeten aanpassen.

Tot slot zal het college onderzoeken hoe de dekens omgaan met recidive, dat wil zeggen met advocaten die bij herhaling tuchtrechtelijk zijn veroordeeld en bij wie onvoldoende verbetering optreedt. Daarbij zal worden gekeken of de dekens over voldoende instrumenten beschikken, of er knelpunten zijn en of er verbeteringen mogelijk zijn in de aanpak van recidive.

Eerdere publicaties

Werkplan 2017

–  Werkplan 2016

–  Werkplan 2015