Het college van toezicht is een onafhankelijk orgaan van de Nederlandse orde van advocaten

Klachten

Het college van toezicht heeft geen taak of bevoegdheid om klachten over individuele advocaten of dekens te behandelen. Als u een dergelijke klacht indient bij het college, zal het college u verwijzen naar de juiste instantie. Het college van toezicht is geen juridisch adviseur.

Klacht over een advocaat – indienen bij het kantoor

Als u een klacht heeft over uw eigen advocaat, dan kunt u die het beste eerst bespreken met de advocaat zelf. U kunt ook een klacht indienen bij het kantoor van de advocaat. De klacht wordt dan behandeld volgens de kantoorklachtenregeling, die iedere advocaat moet hebben. Als u er in de interne procedure niet uitkomt, dan voorziet de kantoorklachtenregeling er in dat de klacht wordt voorgelegd aan een onafhankelijke derde. Dat kan zijn de civiele rechter, een klachteninstantie of een geschilleninstantie zoals de Geschillencommissie Advocatuur. Die instantie kan een bindende uitspraak doen. Meer informatie over de kantoorklachtenregeling en de klachtbehandeling vindt u op de websites van de Nederlandse orde van advocaten en de Geschillencommissie Advocatuur.

Klacht over een advocaat – indienen bij de deken

U kunt een klacht over een advocaat ook indienen bij de deken in de regio waar de advocaat werkzaam is. De lokale dekens hebben tot taak om klachten tegen advocaten te behandelen. De deken zal een klacht onderzoeken en zal – afhankelijk van de aard van de klacht – proberen te bemiddelen. Als de bemiddeling niet slaagt of als de klager daarom verzoekt, stuurt de deken de klacht door naar de raad van discipline. Dat is de tuchtrechter voor advocaten. De raad van discipline is een onafhankelijk rechterlijk college, dat bestaat uit rechters en uit advocaten. Meer informatie over de klachtbehandeling en de tuchtrechtspraak vindt u op de websites van de Nederlandse orde van advocaten, de raden van discipline en het hof van discipline. De website van de Nederlandse orde verwijst naar de websites van de lokale orden van advocaten. Daar kunt u ook zien welke orde bevoegd is om uw klacht te behandelen. De Leidraad dekenale klachtbehandeling is gepubliceerd op de websites van de lokale orden van advocaten.

Klacht over een deken

Als u een klacht heeft over een lokale deken, dan bestaan daarvoor twee verschillende klachtprocedures, te weten de tuchtrechtelijke en de bestuursrechtelijke klachtprocedure.

De tuchtrechtelijke klachtprocedure

Een klacht over een lokale deken kunt u indienen bij de voorzitter van het hof van discipline of bij de deken in kwestie. De deken zal de klacht in beginsel doorzenden aan de voorzitter van het hof van discipline. In beide gevallen verwijst de voorzitter de klacht naar de deken van een andere orde. Die zal de klacht onderzoeken en behandelen op dezelfde wijze als klachten tegen een advocaat. Na onderzoek en behandeling zendt deze deken de klacht op uw verzoek naar de raad van discipline in zijn ressort (regio). Contactgegevens van het hof vindt u op de website van het hof van discipline.

De bestuursrechtelijke klachtprocedure

Een andere mogelijkheid is om over een gedraging van de deken een bestuursrechtelijke klacht in te dienen. Dit betreft de klachtbehandeling op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Een dergelijke klacht dient u in bij de deken zelf. Meer informatie hierover vindt u op de website van de betrokken lokale orde van advocaten.

Signalen

Hoewel het college van toezicht niet bevoegd is om klachten over een lokale deken te behandelen, kan het voor het college nuttig zijn om informatie te verkrijgen over de wijze waarop een deken klachten behandelt of het toezicht uitoefent. Als u dergelijke informatie verstrekt, merkt het college dat aan als een signaal. Het college gebruikt signalen bij zijn taak om toe te zien op de wijze waarop de dekens in het algemeen  toezicht houden en klachten over advocaten behandelen. Signalen kunnen laten zien op welke punten er verbetering mogelijk is en kunnen bijdragen aan een goede uitoefening van de klachtbehandeling en het toezicht door de dekens.

Woo-verzoeken

Volgens artikel 4.1, eerste lid, van de Wet open overheid (Woo) kan eenieder een verzoek om publieke informatie richten tot een bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf.

Het indienen van een Woo-verzoek bij het college van toezicht kan per e-mail: via secretariaat@collegevantoezichtnova.nl of per post via Postbus 97862, 2509 GH Den Haag. De Woo-contactpersoon bij het college van toezicht is de secretaris-directeur van het college.