Het college van toezicht is een onafhankelijk orgaan van de Nederlandse orde van advocaten

Disclaimer, copyright en privacy

De bepalingen van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.collegevantoezichtnova.nl.

Beperkte aansprakelijkheid

Hoewel het college van toezicht van de Nederlandse orde van advocaten (hierna: ‘CvT’) met betrekking tot de totstandkoming van deze website zorgvuldigheid in acht neemt, kan het CvT niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud hiervan. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Het CvT sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook (waaronder economisch nadeel), die verband houdt met (de directe en indirecte gevolgen van) eventuele onjuistheden, onvolledigheden, het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of conceptdocumenten, virussen op de website of server of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen.

In de teksten op de website kunnen wijzigingen worden aangebracht zonder voorafgaande mededeling. De aanpassingen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid, volledigheid of actualiteit.

Wanneer u meer wilt weten of zekerheid wilt hebben over regelgeving, besluiten of formuleringen is het raadzaam om de originele documenten te raadplegen. Op de website van de overheid https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ kunt u terecht voor gepubliceerde officiële bekendmakingen uit o.a. de Staatscourant en het Staatsblad.

Op de website van het CvT zijn links opgenomen naar websites of bestanden van derde partijen. Voorts kunnen websites van derde partijen links bevatten naar deze website. Dit soort links zijn uitsluitend opgenomen in het kader van dienstverlening en impliceren geen relatie met, goedkeuring, dan wel bekrachtiging door het CvT. Het CvT houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites of bestanden van derde partijen waarnaar wordt verwezen of die gekoppeld zijn, evenmin voor websites die verwijzen naar deze website.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten op door het CvT geplaatste teksten, foto’s, beeld- en geluidsmateriaal en andere afbeeldingen op deze website berusten bij het CvT en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Behoudens de in, bij of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het CvT. Daarbij is altijd bronvermelding vereist.

Voor de teksten geldt dat eigen gebruik (inclusief kopiëren) van de informatie is toegestaan. Foto’s, beeld- en geluidsmateriaal en andere afbeeldingen op deze website mag u dus niet gebruiken, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming van het CvT daartoe is verleend.

Het logo van het CvT is als beeldmerk ingeschreven bij het Benelux Merkenbureau. Het CvT behoudt zich het op het logo rustende auteursrecht voor. Het CvT geeft geen toestemming voor het gebruik van zijn logo door derden, omdat dit de suggestie van een keurmerk kan wekken.

Op sommige publicaties rust geen auteursrecht, zoals wet- en regelgeving en vonnissen van rechtbanken. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de teksten of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten en kunnen inbreuk maken op wet- en regelgeving op het gebied van privacy en gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het CvT behoudt zich het recht voor u toestemming te ontzeggen de informatie op de website (verder) te gebruiken.

Privacy

Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens is het raadzaam het privacy statement (pdf) van het CvT door te lezen.

Toegankelijkheid

Toegankelijkheidsverklaring van het college van toezicht van de Nederlandse orde van advocaten.

Vragen & contact

Heeft u twijfels over de rechten op de door het CvT aangeboden informatie, wilt u de informatie nog verder gebruiken, zoals doorleveren aan derden of commercieel verwerken of heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande, dan komt het secretariaat van het CvT graag met u in contact via het emailadres secretariaat@collegevantoezichtnova.nl onder vermelding van het onderwerp ‘navraag disclaimer website CvT’.