Het college van toezicht is een onafhankelijk orgaan van de Nederlandse orde van advocaten

Voortgangsrapportages

7 maart 2023 –  College van toezicht publiceert vijfde voortgangsrapportage versterking toezicht advocatuur

Vijfde voortgangsrapportage over de versterking van het toezicht op de advocatuur

In de vijfde voortgangsrapportage rapporteert het college over de versterking van het toezicht op de advocatuur. De voorgangsrapportage bevat een overzicht van de huidige werking van het toezicht, de bevindingen en aanbevelingen van het college en de stappen die genomen zijn bij de versterking van het toezicht.

Onderdeel van het toezicht is de dekenbezoekronde. Alle elf lokale dekens zijn in september en oktober 2022 bezocht. Na de bezoeken zijn aanbevelingen gedaan om het toezicht en de klachtbehandeling verder te professionaliseren en versterken.  Voor de inhoud van de aanbevelingen verwijzen we naar de voortgangsrapportage.

Het college bespreekt met het dekenberaad de opvolging die de dekens geven aan de aanbevelingen. Ook komen deze thema’s terug in de bezoekronde van 2023.

In de voortgangsrapportage staat het college ook stil bij zijn eigen rol in de hervorming van het toezicht op de advocatuur. Als daar aanleiding toe is kan het college een rol vervullen in het debat over deze hervorming. Dit debat zou wat betreft het college de lopende uitvoering van het toezicht in het huidige stelsel niet mogen hinderen.

4 oktober 2022 – College van toezicht publiceert vierde voortgangsrapportage versterking toezicht advocatuur

Vierde voortgangsrapportage over de versterking van het  toezicht op de advocatuur

Het college van toezicht advocatuur publiceert zijn vierde voortgangsrapportage. Nu de hervorming van het toezicht op de advocatuur een beslissende fase heeft bereikt, bevat deze vierde voortgangsrapportage louter een overzicht van de werking van het systeemtoezicht, de wettelijke verantwoordelijkheid van het college. Een nader perspectief op de hervorming van het toezicht op de advocatuur heeft het college gepubliceerd nadat de minister de Tweede Kamer over zijn voornemens informeerde.

In de vierde voortgangsrapportage zal onder andere worden ingegaan op de transitiefase, het risicogestuurde toezicht vanuit de dekens, de dekenbezoekronde en de afgeronde FATF evaluatie.

13 juni 2022 – College van toezicht publiceert derde voortgangsrapportage versterking toezicht advocatuur  

Derde voortgangsrapportage over de versterking van het toezicht op de advocatuur

De evaluatie van de Wpta is op het moment van schrijven van de derde voortgangsrapportage bijna twee jaar geleden gepubliceerd. Eerder heeft het college van toezicht al gepleit tempo te maken met versterken en hervormen van het toezicht. De evaluatie van de werking van het dekenale toezicht op Pels Rijcken heeft dat bevestigd. De samenleving is ook aan verandering onderhevig. Zo speelt het thema van ondermijning steeds nadrukkelijker een rol, met implicaties ook voor het toezicht op de advocatuur. Er is alle aanleiding voor verdere professionalisering.

Op basis van voortschrijdend inzicht trekt het college zijn eerdere aanbeveling, om een nieuwe landelijk toezichthouder te laten besturen door een voltijd niet-deken, door naar een landelijk toezichthouder met een professioneel voltijd bestuur waarin de lokale dekens geen rol meer vervullen. Dat zal de slagvaardigheid beter borgen. Tevens ligt het voor de hand ook het feitelijke toezicht, alsmede de ondersteuning, landelijk te organiseren. Hierbij zal de intensiteit van het toezicht risicogestuurd moeten worden bepaald. Naar verwachting brengt deze risicosturing de landelijk toezichthouder ertoe in elk geval het toezicht op (advocaten bij) grote kantoren landelijk in te richten.

Onafhankelijkheid van de nieuwe toezichthouder is ook een bijzonder aandachtspunt voor het college. Het is van belang binnen het nieuw te vormen landelijk toezicht, aandacht te schenken aan passende distantie tussen enerzijds de onder toezicht gestelden (advocaten en advocatenkantoren) en anderzijds het toezicht, en daar de institutionele verhoudingen op in te richten. Bij het scheiden van de diverse rollen vraagt het college aandacht voor de huidige lokale inbedding van het toezicht die voor bepaalde aspecten van het toezicht van waarde is. Ook aan dat belang dient recht te worden gedaan in het nieuwe model.

De rol en toerusting van het college als systeemtoezichthouder moet met de totstandkoming van de nieuwe landelijk toezichthouder opnieuw worden doordacht. Inspiratie kan worden opgedaan bij de inrichting van andere wettelijke toezichthouders die op afstand van de overheid zijn gepositioneerd. Voor het toezicht op de advocatuur, dat anders dan bij andere beroepsgroepen, gepositioneerd is binnen de beroepsgroep zelf, is een overtuigende en wettelijk verankerde blik van buiten bij uitstek van belang.

In deze tijd van transitie naar nieuw toezicht, is ook het hier en nu van belang. Voor de uitoefening van zijn taak behoeft het college inzage in individuele toezichtdossiers als hij daartoe aanleiding ziet. Deze bevoegdheid heeft tot discussies geleid en het college er toe bewogen de tekst van de Algemene beleidsregels toezicht en klachtbehandeling, het Toezichtkader en het Handhavingskader redactioneel aan te passen. Hiermee verheldert het college op welke partijen de verschillende regels betrekking hebben. De verduidelijking van deze beleidsregels wordt binnen enkele weken in de Staatscourant gepubliceerd.

28 september 2021 – college van toezicht publiceert tweede voortgangsrapportage versterking toezicht advocatuur

Tweede voortgangsrapportage over de versterking van het toezicht op de advocatuur.

Het is inmiddels ruim een jaar geleden dat het evaluatierapport Wpta door Pro Facto werd gepubliceerd. Eerder dit jaar wees het College van Toezicht in de eerste voortgangsrapportage al op het belang van spoedige helderheid over de nieuwe governance van het toezicht en de marsroute daarnaartoe, zodat actoren zich ernaar kunnen gaan richten. Versterking van het toezicht is daarvan afhankelijk en kan geen vertraging verdragen. Dat is de afgelopen maanden nog duidelijker geworden, zoals toegelicht in de tweede voortgangsrapportage.

Er lijkt binnen de sector brede overeenstemming te ontstaan over de nieuwe governance. Dat is verheugend. Hervorming is nodig om onafhankelijk en effectief toezicht mogelijk te maken, toegesneden op de eisen van deze tijd. Een belangrijk, nog uitstaand punt is de financiering van het toezicht. Deze mag niet langer afhankelijk zijn van onder toezicht gestelde advocaten en advocatenkantoren. Daarnaast vraagt het College aandacht voor de werking van het toezicht in de praktijk. Het College bepleit wettelijke waarborgen die onder meer zijn gericht op het effectieve en efficiënte functioneren van het Dekenberaad, op uitsluiting van aansprakelijkheid van toezichthouders, en op geheimhouding van toezichtinformatie. Bij toezichthouders in andere sectoren zijn dergelijke arrangementen gebruikelijk, in de advocatuur is dit het moment om het goed te regelen.

In de voortgangsrapportage wordt ook ingegaan op het belang van de uitvraag van financiële kengetallen door de Dekens voor het risicogestuurd toezicht, op de inzage door het College in individuele toezichtdossiers om de kwaliteit van het uitgeoefende toezicht te kunnen beoordelen, en op de aanpak door het College van de evaluatie toezicht Pels Rijcken.

10 mei 2021 – college van toezicht publiceert eerste voortgangsrapportage versterking toezicht advocatuur

Eerste voortgangsrapportage over de versterking van het toezicht op de advocatuur:  college van toezicht bepleit dat de aanbevolen nieuwe governancestructuur zo spoedig mogelijk tot stand wordt gebracht

Op verzoek van de Minister voor Rechtsbescherming zal het college van toezicht (college) de komende periode afzonderlijk rapporteren over de voortgang van de versterking van het toezicht op de advocatuur in het licht van de evaluatie van de Wet positie en toezicht advocatuur (Wpta). Vandaag is de eerste voortgangsrapportage aangeboden aan de Minister.

Gekozen is voor een voortgangsrapportage aan de hand van drie thema’s: governancestructuur van het toezicht; onafhankelijkheid van de toezichthouder en werking van het toezicht.  Op elk van deze thema’s wordt de voortgang weergegeven, inclusief de door het college in samenspraak met de sector in kaart gebrachte governancestructuur.

Vorig jaar heeft het college het een risico genoemd dat de discussie over de veranderende rol van het dekenberaad als vervolg op de evaluatie Wpta afleidend en vertragend kan doorwerken op de uitvoering en verdere professionalisering van het toezicht (Werkplan CvT 2021).  Dat risico is nog steeds aanwezig. Het college is bezorgd over mogelijke vertraging in de implementatie van de aanbevelingen van Pro Facto en bepleit een zo spoedig mogelijk tot stand brengen van de nieuwe structuur.