Het college van toezicht is een onafhankelijk orgaan van de Nederlandse orde van advocaten

Persberichten en nieuws

Nieuws

9 februari 2017 – Toezicht advocatuur: zichtbare verbetering; extra inspanningen blijven nodig

In 2016 hebben de dekens zichtbare stappen gezet in de verbetering van het toezicht. Wel blijven op een aantal terreinen nog extra inspanningen nodig, zoals bij het risico-gestuurd toezicht en het financieel toezicht. Dat schrijft het college van toezicht van de Nederlandse orde van advocaten in zijn Jaarverslag 2016. Gelet op deze bevindingen zal het college zich in 2017 met name richten op het risico-gestuurd toezicht en financieel toezicht. In zijn Werkplan 2017 zet het college uiteen op welke toezichtthema’s hij zich daarnaast gaat richten, zoals het toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de verdere professionalisering van de taakuitoefening van de dekens.

Het college ziet bijvoorbeeld verbeteringen in de mate waarin de dekens signalen van ketenpartners verkrijgen en dekenbezwaren (ambtshalve klachten) indienen tegen advocaten, en in de wijze waarop de dekens verantwoording afleggen in hun jaarverslagen.

Bij het risico-gestuurde toezicht is de beoogde gestructureerde aanpak nog onvoldoende van de grond gekomen. Zo zijn de risico’s nog niet in alle arrondissementen voldoende geïnventariseerd en zijn er nog geen risicoprofielen opgesteld. Het vergt een extra inspanning van de dekens om dat alsnog te realiseren.

Verder constateert het college dat de dekens het financieel toezicht op verschillende wijze uitvoeren. Mede daardoor is er te weinig een structurele aanpak met objectieve en uniforme criteria zichtbaar. Het college beveelt de dekens aan om meer gebruik maken van de expertise van de unit Financieel toezicht advocatuur. In 2016 is een pilot uitgevoerd met het opvragen van financiële kengetallen van alle advocatenkantoren in één arrondissement. De uitkomsten daarvan zijn nog niet bekend. Voor 2017 wil het college dat de dekens op basis van deze pilot een effectieve methode ontwikkelen om vroegtijdig een structureel overzicht te krijgen van eventuele financiële problemen bij advocaten. “Het doel is dat de dekens daarmee de continuïteit van de dienstverlening van advocaten kunnen bewaken en de risico’s door aantasting van de (financiële) integriteit van advocaten kunnen voorkomen of beperken”, aldus voorzitter Bart van Tongeren. “Dat is in het belang van rechtzoekenden”.

Alle bevindingen en de plannen van het college voor komend jaar vindt u in het Jaarverslag 2016 respectievelijk het Werkplan 2017.

Eerdere nieuws- en persberichten

15 september 2016 – Publicatie tussentijds verslag 2016

Het college van toezicht van de Nederlandse orde van advocaten deed op 15 september 2016 tussentijds verslag van zijn werkzaamheden en enkele bevindingen uit de eerste helft van dit jaar. Tijdens bezoeken aan de 11 lokale dekens heeft het college gesproken over het door hen uitgeoefende toezicht en de klachtbehandeling aan de hand van een uniforme vragenlijst. Ook sprak het college met andere betrokken partijen. Het verslag noemt enkele punten die het college van toezicht zijn opgevallen. Zo bezoeken de dekens jaarlijks minimaal 10% van de kantoren in hun arrondissement. Dat is bedoeld als proactief toezicht. Als onderdeel van deze 10% bezoeken de dekens in verschillende mate ook kantoren van advocaten over wie zij een signaal hebben ontvangen dat er iets niet in orde zou zijn. Het college constateert dat daardoor minder ruimte overblijft voor preventief toezicht. Daarom vindt het college het wenselijk dat bezoeken naar aanleiding van een signaal over een advocaat bovenop deze 10% komen. Verder meent het college dat de dekens zich meer moeten inzetten om advocaten bewuster te maken van hun verplichtingen op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De dekens moeten kritisch blijven bij hun toezicht op de naleving van deze wet. Verder is het voor de uitvoering van al hun taken van belang dat de dekens voldoende tijd aan het dekenaat kunnen besteden en over voldoende ondersteuning beschikken.

29 juni 2016 – Nieuw lid college van toezicht per 1 januari 2017

Mevrouw drs. A.Ch. (Andrée) van Es is bij koninklijk besluit benoemd tot lid van het college van toezicht met ingang van 1 januari 2017.  Zij volgt de heer mr. R.J. (Rein Jan) Hoekstra op, wiens benoeming op die datum afloopt.Van Es is oud-Kamerlid en voormalig wethouder van Amsterdam. Na haar vertrek uit de Tweede Kamer was ze onder meer werkzaam bij de VPRO-radio, ‘De Balie’, voorzitter van GGZ Nederland en directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Sinds 2014 is zij voorzitter van de Nationale UNESCO Commissie en toezichthouder bij het UMCG en de Forensische Zorgspecialisten.

4 februari 2016 – College van toezicht advocatuur publiceert jaarverslag 2015 en werkplan 2016

Het college van toezicht van de Nederlandse orde van advocaten brengt vandaag zowel zijn jaarverslag 2015 uit als zijn werkplan voor 2016. Afgelopen jaar heeft het college in het kader van zijn systeemtoezicht een eerste beeld verkregen van het toezicht en de klachtbehandeling door de elf lokale dekens.

Het college constateert dat de ondersteuning van de dekens door de uitbreiding van hun toezichttaken meer capaciteit en specialistische kennis vergt. Volgens het college kunnen de dekens die ondersteuning efficiënter organiseren door meer samen te werken en gebruik te maken van gedeelde expertise.

Vanwege kwaliteits- en integriteitsrisico’s vindt het college het van belang dat de dekens meer structureel overzicht krijgen van de financiële huishouding van advocatenkantoren. Daarvoor starten de dekens in 2016 een pilot met het opvragen van financiële kengetallen van kantoren.

Verder mist het college eenduidige criteria voor het indienen van een dekenbezwaar. “Dekens dienen vaker een dekenbezwaar in te dienen als er sprake is van een ernstige situatie, zoals bijvoorbeeld vermeend frauduleus handelen, of van herhaling”, aldus voorzitter Bart van Tongeren. Ook wil het CvT dat de dekens op een meer uniforme wijze verantwoording afleggen over het toezicht en de klachtbehandeling. Van Tongeren: “Een goede registratie is geen doel op zich, maar een voorwaarde om inzicht te geven in het toezicht. Dat bevordert de consistentie ervan en vergroot de zichtbaarheid van het werk van de dekens.”

Voor 2016 zijn dit ook aandachtspunten voor het college. Daarnaast kiest het college als toezichtthema’s de nadere uitwerking van het risico-gestuurde toezicht, de controle op de naleving van de Wwft, de verkrijging van signalen van ketenpartners en de wijze waarop de dekens klachten behandelen.

Het college, een onafhankelijk orgaan van de NOvA, bestaat sinds 1 januari 2015 en ziet toe op de werking van het toezicht op advocaten en de behandeling van klachten over advocaten door de lokale dekens. De algemeen deken van de NOvA is uit hoofde van zijn functie tevens voorzitter van het college van toezicht. In 2015 was dat Walter Hendriksen. Sinds 1 januari 2016 is de nieuwe algemeen deken, Bart van Tongeren, voorzitter. Verder bestaat het college uit twee onafhankelijke kroonleden, die geen advocaat of rechter mogen zijn. Dat zijn Rein Jan Hoekstra, oud-lid van de Raad van State, en Jan de Wit, voormalig lid van de Tweede Kamer voor de SP.

7 september 2015  – College van toezicht advocatuur publiceert tussentijds verslag   

Het college van toezicht van de Nederlandse orde van advocaten brengt vandaag [7 september 2015] een tussentijds verslag uit. De eerste helft van dit jaar heeft in het teken gestaan van verkenning en het verkrijgen van een beeld van het toezicht en de klachtbehandeling door de lokale dekens, het zogeheten systeemtoezicht. “Niet alleen het college is nieuw, ook de dekens kregen er op 1 januari nieuwe taken bij, zoals de bevoegdheid om een bestuurlijke boete op te leggen”, aldus collegelid Rein Jan Hoekstra. “Het is daarom te vroeg om nu al conclusies te trekken over het toezicht door de lokale dekens.”

Wel beschrijft het verslag enkele punten die het college van toezicht zijn opgevallen, en waaraan het college specifiek aandacht zal geven in de rest van het jaar. Dat gaat bijvoorbeeld over een verdere harmonisering van de (cijfermatige) verantwoording door de dekens.

Daarnaast heeft het college een beleidsregel vastgesteld met algemene normen voor het toezicht en de klachtbehandeling, zoals consistentie en effectiviteit. Het college sluit in de beleidsregel tevens aan bij het bestaande beleid van de dekens, dat onder meer ziet op procedures voor de klachtbehandeling en de uitvoering van bezoeken aan advocatenkantoren.