Het college van toezicht is een onafhankelijk orgaan van de Nederlandse orde van advocaten

Disclaimer, copyright en privacy

Beperkte aansprakelijkheid

Hoewel aan de totstandkoming van deze website de uiterste zorg is besteed, is het mogelijk dat de inhoud onjuist en/of onvolledig is. Het college van toezicht van de Nederlandse orde van advocaten (hierna ook: het college van toezicht) aanvaardt deswege geen aansprakelijkheid voor (de gevolgen van) eventueel voorkomende fouten en onvolledigheden in de aangeboden informatie, het gebruik van deze website of de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen. De teksten op de website kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De teksten op de website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid of volledigheid. Als u zekerheid wilt hebben over regelgeving, besluiten of formuleringen moet u de originele documenten raadplegen zoals deze bijvoorbeeld in de Staatscourant worden gepubliceerd.

Deze website kan links bevatten naar andere websites of bestanden die niet worden beheerd door of onder zeggenschap staan van het college van toezicht. Voorts kunnen websites van derden links bevatten naar deze website. De links op deze website zijn uitsluitend opgenomen in het kader van dienstverlening en impliceren geen relatie met, goedkeuring, dan wel bekrachtiging door het college van toezicht. Het college van toezicht is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor de inhoud van de aan deze website gekoppelde websites of bestanden van derden.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten op deze website berusten bij het college van toezicht van de Nederlandse orde van advocaten en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen, mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het college van toezicht van de Nederlandse orde van advocaten. Daarbij is altijd bronvermelding vereist. Het college van toezicht van de Nederlandse orde van advocaten behoudt zich het op het logo rustende auteursrecht voor. Het logo van het college van toezicht van de Nederlandse orde van advocaten is als beeldmerk ingeschreven bij het Benelux Merkenbureau. Het college van toezicht van de Nederlandse orde van advocaten geeft geen toestemming voor het gebruik van zijn logo door derden. Op sommige publicaties rust geen auteursrecht, zoals wet- en regelgeving. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de teksten of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten en kunnen inbreuk maken op de regelgeving met betrekking tot de privacy. Het college van toezicht behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de informatie op de website te gebruiken.

Privacy statement

Het privacy statement van het college van toezicht vindt u hier.

English

While every effort has been made to ensure the reliability of the information presented in this publication, the publisher neither guarantees the accuracy of the data contained herein nor accepts responsibility for errors or omissions or their consequences.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher’s prior consent.