Het college van toezicht is een onafhankelijk orgaan van de Nederlandse orde van advocaten

Klachten

Het college van toezicht heeft geen taak of bevoegdheid om klachten over individuele advocaten of dekens te behandelen. Als u een dergelijke klacht indient bij het college, zal het college u verwijzen naar de juiste instantie.

Klacht over een advocaat – indienen bij het kantoor

Als u een klacht heeft over uw eigen advocaat, dan kunt u die het beste eerst bespreken met de advocaat zelf. U kunt ook een klacht indienen bij het kantoor van de advocaat. De klacht wordt dan behandeld volgens de kantoorklachtenregeling, die iedere advocaat moet hebben. Als u er in de interne procedure niet uitkomt, dan voorziet de kantoorklachtenregeling er in dat de klacht wordt voorgelegd aan een onafhankelijke derde. Dat kan zijn de civiele rechter, een klachteninstantie of een geschilleninstantie zoals de Geschillencommissie Advocatuur. Die instantie kan een bindende uitspraak doen. Meer informatie over de kantoorklachtenregeling en de klachtbehandeling vindt u op de websites van de Nederlandse orde van advocaten en de Geschillencommissie Advocatuur.

Klacht over een advocaat – indienen bij de deken

U kunt een klacht over een advocaat ook indienen bij de deken in de regio waar de advocaat werkzaam is. De lokale dekens hebben tot taak om klachten tegen advocaten te behandelen. De deken zal een klacht onderzoeken en zal – afhankelijk van de aard van de klacht – proberen te bemiddelen. Als de bemiddeling niet slaagt of als de klager daarom verzoekt, stuurt de deken de klacht door naar de raad van discipline. Dat is de tuchtrechter voor advocaten. De raad van discipline is een onafhankelijk rechterlijk college, dat bestaat uit rechters en uit advocaten.

Meer informatie over de klachtbehandeling en de tuchtrechtspraak vindt u op de websites van de Nederlandse orde van advocaten, de raden van discipline en het hof van discipline.

Klacht over een deken – indienen bij het hof van discipline

Als u een klacht heeft over een lokale deken, dan kunt u die indienen bij de voorzitter van het hof van discipline of bij de deken in kwestie. De deken zal de klacht dan meteen doorzenden aan de voorzitter van het hof van discipline. De voorzitter verwijst de klacht naar de deken van een andere orde. Die zal de klacht onderzoeken. Meer informatie over de behandeling van klachten tegen een deken vindt u op de websites van de Nederlandse orde van advocaten en het hof van discipline.

Niettemin kan het voor het college van toezicht nuttig zijn om informatie te verkrijgen over de wijze waarop een deken klachten behandelt of het toezicht uitoefent. Die informatie kan het college gebruiken bij zijn taak om toe te zien op de wijze waarop de dekens in het algemeen toezicht houden en klachten over advocaten behandelen.