Het college van toezicht is een onafhankelijk orgaan van de Nederlandse orde van advocaten

Werkplan

Het college van toezicht is wettelijk verplicht om jaarlijks een werkplan vast te stellen. Daarin beschrijft het college het toezichtkader dat hij hanteert en de toezichtthema’s waaraan hij in het komende jaar specifiek aandacht wil besteden.

Op 9 februari 2017 heeft het college van toezicht zijn werkplan voor 2017 uitgebracht. Dit jaar zal het college zich met name richten op het risico-gestuurd toezicht en financieel toezicht. De andere toezichtthema’s zijn het toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de verdere professionalisering van de taakuitoefening van de dekens.

De keuze voor deze thema’s vloeit voort uit de bevindingen van het college in 2016. Zie hiervoor het Jaarverslag 2016.

Eerdere publicaties

Werkplan 2016

Blijkens zijn werkplan voor 2016 zal het college van toezicht in 2016 specifiek aandacht besteden aan de volgende toezichtthema’s:

  1. Bezetting van de bureaus van de orden van advocaten
  2. Risico-gestuurd toezicht
  3. Opvragen van financiële kengetallen van advocatenkantoren
  4. Verkrijging van signalen van ketenpartners en andere betrokken partijen
  5. Naleving van de Wwft
  6. Criteria voor het indienen van dekenbezwaar
  7. Uniformering van de klachtbehandeling
  8. Uniformering van de registratie.

De keuze voor deze thema’s vloeit voort uit de bevindingen van het college in 2015. Zie hiervoor ook het jaarverslag 2015.

–  Werkplan 2015